Đề tài: Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị


Luận văn dài 85 trang:
Nhiệm vụ của luận văn
- Phân tích lợi thế về địa kinh tế của tỉnh Quảng Trị trong việc thành lập các khu công nghiệp, khu kinh tế và khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đó.
- Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị trong gần 10 năm qua. Trên cơ sở đó chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến quá trình thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị.
- Đề xuất phương hướng và giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị.
MỤC LỤC


Trang
MỞ ĐẦU
1
Chương 1: Nhu cầu và khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị
5
1.1. Khu công nghiệp, khu kinh tế và vai trò của chúng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
5
1.2. Khả năng và nhu cầu thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị
12
1.3. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của một số địa phương trong nước
24
Chương 2: Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị
31
2.1. Những thành tựu trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị gần 10 năm qua
31
2.2. Những mặt hạn chế trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị
47
Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị
53
3.1. Định hướng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị
53
3.2. Những giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị
57
KẾT LUẬN
72
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
75
PHỤ LỤC
80


Xem Thêm: Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị sẽ giúp ích cho bạn.