Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.


Luận văn dài 122 trang:
- Đánh giá tình hình thực tế phát triển công nghiệp và thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn vừa qua. Tìm ra những thành công, hạn chế và các nguyên nhân.
- Tổng hợp những quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Hưng Yên về việc phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư có hiệu quả vào lĩnh vực công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Đưa ra các điều kiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.
MỤC LỤC
Trang

MỞ ĐẦU
1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN ĐẦU TƯ
5
1.1.
Vai trò của vốn đầu tư phát triển công nghiệp
5
1.2.
Kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước và một số nước trên thế giới về thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp
29

Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HƯNG YÊN
40
2.1.
Tình hình thực tế phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên
40
2.2.
Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên
58

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HƯNG YÊN HIỆN NAY
73
3.1.
Phương hướng phát triển công nghiệp và chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
73
3.2.
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
87
3.3.
Các điều kiện để đảm bảo thực hiện giải pháp
107

KẾT LUẬN
110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
112

PHỤ LỤC
116


Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay. sẽ giúp ích cho bạn.