Đề tài: Thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam giai đoạn 2000-2003


MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1
CHƯƠNG I: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
1.Khái niệm. 3
1.1.Về mặt kinh tế. 5
1.2. Về mặt pháp lý. 5
2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 9
II. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc phát triển kinh tế ở việt nam 9
1.Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để bổ xung vốn đầu tư xã hội. 10
2.Đầu tư nước ngoài góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, phát triển lực lượng sản xuất 11
3. Đầu tư nước ngoài góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm mới cho nước nhập khẩu vốn FDI. 12
4. Hoạt động của các dự án FDI tác động quan trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 13
III. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài. 14
1. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng (hoặc hợp đồng-hợp tác-kinh doanh) 14
2. Doanh nghiệp liên doanh. 14
3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 14
IV. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và trên thế giới trong việc huy động và sử dụng FDI 15
1. Trung quốc: 15
2. Inđônêsia: 16
3. Singapore: 17
4. Thái Lan: 17
5. Malaysia: 18


CHƯƠNG II: Thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam giai đoạn 2000-2003. 20
I. Thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam giai đoạn 2000-2003 20
1. Số dự án và số vốn đầu tư. 20
2. Quy mô của các dự án. 22
3. Cơ cấu đầu tư của các dự án. 23
3.1. Cơ cấu đầu tư theo nghành. 24
3.2. Cơ cấu đầu tư theo vùng lãnh thổ. 26
4. Hình thức đầu tư. 30
5. Đối tác đầu tư. 33
II. Đánh giá tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế Việt nam 36
1. Đánh giá tác động của FDI vào sự phát triển kinh tếViệt nam 36
1.1.Mặt tích cực. 36
1.2. Những hạn chế. 47
2. Những nguyên nhân tác động tích cực và hạn chế đến thu hút FDI vào Việt Nam 50
2.1.Nguyên nhân tác động tích cực . 49
2.1.1. Về môi trường chính trị xã hội 50
2.1.2. Về môi trường kinh tế. 51
2.1.3. Về môi trường pháp lý. 51
2.2. Nguyên nhân tác động tiêu cực . 55
2.2.1. Quan điểm giải quyết các vấn đề cụ thể về FDI còn chưa thống nhất 55
2.2.2. Hệ thống pháp luật, chính sách thiếu tính đồng bộ. 55
2.2.3. Công tác quy hoạch còn chậm, chất lượng chưa cao. 56
2.2.4. Công tác quản lý nhà nước đối với FDI còn nhiều bất cập. 57
2.2.5. Cán bộ là khâu quyết định nhưng đang là khâu yếu nhất 57
2.2.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của khu vực FDI còn thấp. 58
Chương III: Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp59 nước ngoài vào Việt Nam 59
I. quan điểm của đảng và nhà nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam giai đoạn 2004-2010. 59
1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về nhu cầu FDI trong giai đoạn 2004-2010. 59
2. Định hướng của Đảng và nhà nước về FDI trong giai đoạn 2004-2010. 60
II. Một số giải pháp thu hút vốn FDI vào Việt Nam 62
1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 62
1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 62
1.2. Đổi mới chính sách để cải thiện môi trường đầu tư. 62
2. Đảm bảo môi trường chính trị, xã hội ổn định cho hoạt động thu hút FDI 65
3. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng ở tất cả các khâu, các cấp. 66
4.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,hoạt động của công đoàn. 67
5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI 68
Kết luận. 69
Danh mục tài liệu tham khảo. 71
Mục lục. 72


Xem Thêm: Thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam giai đoạn 2000-2003
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam giai đoạn 2000-2003 sẽ giúp ích cho bạn.