Đề tài: Thực trạng, định hướng và một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI


I.Khái niệm, đặc điểm, vai trò của FDI

1.Khái niệm về FDI

2.Đặc điểm của FDI

3.Vai trò của FDI

II.Tổng quan về thu hút FDI

1.Khái niệm

2.Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài chính ở Việt Nam hiện nay

3.Các tiêu chí đánh giá

III.Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI

1.Các yếu tố về môi trường đầu tư

2.Công tác xúc tiến đầu tư

3.Các yếu tố khácCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI


I.Quá trình thu hút FDI của thành phố Hà Nội

II.Kết quả thu hút FDI trong những năm gần đây của thành phố Hà Nội

1.Quy mô và tốc độ tăng nguồn vốn FDI

2.Các đóng góp của nguồn vốn FDI với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội

III.Thực trạng thu hút FDI vào thành phố Hà Nội

1.Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của TP. Hà Nội

2.Kết quả đạt đượcCHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT FDI VÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI


I.Định hướng

II.Một số giải pháp thu hút FDI tại Hà Nội

1.Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về đầu tư

2.Thống nhất trong định hướng – thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI

3.Tăng cường các chính sách ưu đãi, khuyến khích về FDI

4.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

5.Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của thành phố

6.Đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính


KẾT LUẬN CHUNG

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Thực trạng, định hướng và một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, định hướng và một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố H sẽ giúp ích cho bạn.