Đề tài: Dự án quy hoạch khu ký túc xá sinh viên SIVIKI


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN


I. Giới thiệu chung về dự án

II. Sơ đồ tổng quan của dự án

Phần 2: QUẢN TRỊ DỰ ÁN

I. Quản trị tích hợp dự án

1.1 Xác định mục tiêu của Dự án

1.2 Lập kế hoạch tổng thể

1.3 Thực thi kế hoạch

1.4 Kiểm soát những thay đổi tổng thể

II. Quản trị phạm vi dự án

1. Lập kế hoạch phạm vi

2. Xác định phạm vi

2.1. Phạm vi sản phẩm

2.2. Phạm vi dự án

2.3. Cơ cấu phân tách thành quả dự án DBS (Deliverables Breakdown Structure)

2.4.Cơ cấu phân tách công việc (WBS – Work breakdown structure)

3. Kiểm tra phạm vi và kiểm soát thay đổi phạm vi dự án

3.1. Kiểm tra phạm vi

3.2. Điều kiện thay đổi phạm vi

3.2.1. Các đề xuất giảm các yêu cầu không đầy đủ và thay đổi yêu cầu

3.2.2. Dùng phần mềm để quản trị phạm vi dự án

III. Quản trị thời gian

1. Xác định công việc cần thực hiện

2. Sắp xếp công việc

3. Ưíc tÝnh thêi gian thùc hiÖn

4. Lập kế hoạch tiến độ

5. Sơ đồ Pert (Program Evaluation anh Review Technique)

6. Kiểm soát tiến độ

7. Sơ đồ Gantt

IV. Quản trị chi phí dự án (project cost management)

1.Cơ sở lập dự toán

2.Dự toán chi phí

3. Quản lý tổng mức đầu tư thiết kế

3.1. Quản lý, kiểm soát tổng mức đầu tư

3.2. Quản lý, kiểm soát dự toán thiết kế

V. Quản trị chất lượng

VI. Quản trị nhân lực dự án

1. Sơ đồ ban quản lý dự án

2 .Thu nhận nhân viên

3. Chính sách quản lý nhân lực của dự án

4. Phát triển nhóm dự án

VII. Quản trị thông tin dự án

1. Kế hoạch thông tin

2. Các luồng thông tin

2.1. Thông tin nội bộ

2.2. Luồng thông tin ra

2.3. Luồng thông tin vào

VIII. Quản trị rủi ro

1. Nhận diện rủi ro

2. Lượng hoá rủi ro

3. Kế hoạch đối phó rủi ro

4. Kiểm soát quá trình đối phó rủi ro

IX. Quản trị đấu thầu

1. Tổ chức các gói thầu

2. Trình tự thực hiện đấu thầu như sau

3. Kế hoạch đấu thầu

4. Địa điểm nộp hồ sơ dự thầu

5. Tiêu chuẩn đánh giá gói thầu

6. Quản trị hợp đồng

7. Ký hợp đồng

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Dự án quy hoạch khu ký túc xá sinh viên SIVIKI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự án quy hoạch khu ký túc xá sinh viên SIVIKI sẽ giúp ích cho bạn.