Đề tài: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát


MỤC LỤC​

Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT


I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tân phát

II. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, kết quả của công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng tân phát

1.Cơ cấu tổ chức

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

III. Kết quả hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng tân phát


CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÓI CHUNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÁT NÓI RIÊNG

I. Tổng quan về hoạt động và quản lý hoạt động đầu tư

1. Khái niệm, mục tiêu quản lý hoạt động đầu tư

1.1 Khái niệm

1.2 Mục tiêu của quản lý hoạt động đầu tư

2. Nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư

3. Nội dung quản lý hoạt động đầu tư

4. Phương pháp quản lý hoạt động đầu tư

5. Công cụ quản lý hoạt động đầu tư

II Tình hình hoạt động và quản lý hoạt động đầu tư của công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng tân phát

1. Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh

2. Quản lý hoạt động đầu tư của các dự án xây dựng mà công ty đã thực hiện trong thời gian qua

3. Đầu tư vào nguồn nhân lực

4. Đầu tư cho khoa học công nghệ

III. Đánh giá hoạt động quản lý đầu tư của công ty trong thời gian qua

1. Ưu điểm về đầu tư trong thời gian qua công ty

2. Thuận lợi và khó khăn của công ty

2.1 Thuận lợi

2.2 Khó khăn


CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DƯNG TÂN PHÁT

I. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

1. định hướng đầu tư cho thiết bị máy móc

2. định hướng đầu tư cho nguồn nhân lực

3. định hướng đầu tư cho mở rộng cơ sở kinh doanh

II. Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty

1. Giải pháp về thị trường

2. Giải pháp về nguồn nhân lực

3. Giải pháp về máy móc thiết bị


Xem Thêm: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ ph sẽ giúp ích cho bạn.