Đề tài: Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 116


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 116


1.1.Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình 116

1.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 116

1.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty

1.1.3.Kết quả hoạt động của công ty

1.2.Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong công tác đấu thầu

1.2.1.Nguồn nhân lực

1.2.2.Năng lực tài chính

1.2.3.Năng lực máy móc thiết bị

1.2.4.Các nhân tố khác

1.2.4.1. Uy tín và kinh nghiệm

1.2.4.1. Hoạt động tiếp thị đấu thầu (Marketing)

1.3.Thực trạng đấu thấu của Công ty trong những năm gần đây

1.3.1.Những hoạt động đấu thầu Công ty đã tham gia trong những năm gần đây

1.3.2. Quy trình đấu thầu xây lắp của công ty

1.3.2.2. Đối với đấu thầu cạnh tranh

1.3.3. Hình thức và phương thức đấu thầu

1.3.3.2. Phương thức đấu thầu

1.3.4. Nội dung của hồ sơ dự thầu

1.4. Ví dụ cụ thể về hoạt động đấu thầu tại công ty XDCT 116

1.4.1. Khảo sát thực địa

1.4.2. Hồ sơ dự thầu

1.4.2.2. Nội dung tài chính

1.4.3. Thư giảm giá

1.5. Đánh giá hoạt động đấu thầu của công ty

1.5.1. Kết quả

1.5.2. Hạn chế và nguyên nhân


Chương II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 116

2.1.Mục tiêu và phương hướng trong thời gian tới

2.1.1.Mục tiêu chung

2.1.2.Mục tiêu cho hoạt động đấu thầu

2.1.2.1. Cơ cấu sản lượng

2.1.2.2. Về cơ cấu các công trình trong thi công xây lắp

2.1.2.3. Về cơ cấu địa bàn hoạt động

2.2.Đánh giá khả năng của công ty trong tham gia đấu thầu thông qua ma trận SWOT

2.2.1.Điểm mạnh

2.2.2.Điểm yếu

2.2.3.Cơ hội

2.2.4.Thách thức

2.2.5.Ma trận SWOT phối hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty

2.3.Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty

2.3.1.Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu

2.3.1.1.Nâng cao trình độ thu thập và xử lý thông tin trong khảo sát hiện trường

2.3.1.2.Hoàn thiện công tác lập Hồ sơ dự thầu

2.3.1.3.Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu để tạo điều kiện cạnh tranh trong đấu thầu

2.3.2.Nâng cao năng lực của công ty

2.3.2.1.Tăng cường năng lực tài chính

2.3.2.2.Tăng cường năng lực máy móc, trang thiết bị

2.3.2.3.Tăng cường năng lực của nguồn nhân lực

2.3.2.4. Nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty

2.3.2.5. Củng cố các mối quan hệ


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 116
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 116 sẽ giúp ích cho bạn.