Đề tài: Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, liên hệ nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU


PHẦN I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN

I.Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế

1.Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

II.Lý thuyết về nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.Khái niệm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment – FDI )

2.Sự cần thiết FDI trong nền kinh tế

III.Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển

1. Bổ sung vốn cho nền kinh tế

2. Chuyển giao công nghệ

3. Tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực

4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực

5. FDI góp phần tích cực vào các cân đối lớn của nền kinh tế

6. FDI đối với cung cầu hàng hóa trong nước

7. FDI đối với xuất nhập khẩu

8. FDI đối với tăng trưởng GDP và thu ngân sách Nhà nước

9. Mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới

10. Củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới

IV. Kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút FDI

1.Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc

2.Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thái Lan


PHẦN II: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN NAY

I.Các kết quả đạt được trong công tác thu hút FDI trong giai đoạn 1988 - 2009

1. Giai đoạn 1988-1990

2. Giai đoạn 1991-1996

3. Thời kì 1997- đến nay

II.Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

1.Tác động trực tiếp đến các nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế

2.Tác động gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế

3.Kết luận

III. Những tồn tại của hoạt động đầu tư nước ngoài

1.Hạn chế của môi trường đầu tư ở Việt Nam

2.Hạn chế trong việc xây dựng, xét duyệt các dự án FDI

3.Hạn chế trong công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài


PHẦN III: GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

I.Các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

1.Nâng cao kết cấu hạ tầng vật chất kỹ thuật

2.Hoàn thiện môi trường luật pháp

3.Thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

II.Các giải pháp trong xây dựng và xét duyệt các dự án FDI

III.Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư

IV.Cần nghiên cứu để hình thành một tổ chức hợp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

V.Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động FDI trên phạm vi cả nước

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát t sẽ giúp ích cho bạn.