Đề tài: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án trung và dài hạn đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Đông Đô - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH BIDV ĐÔNG ĐÔ


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh

1.2.1 Sơ đồ tổ chức

1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.2.2.1 Phòng dịch vụ khách hàng

1.2.2.2 Phòng tín dụng I, II

1.2.2.3 Phòng thanh toán quốc tế

1.2.2.4 Tổ Tiền tệ - Kho quỹ

1.2.2.5 Phòng giao dịch số I, II, III

1.2.2.6 Phòng Kế hoạch Nguồn vốn

1.2.2.7 Phòng Thẩm định và Quản lý tín dụng

1.2.2.8 Tổ Điện toán

1.2.2.9 Phòng Tài chính Kế toán

1.2.2.10 Phòng Tổ chức hành chính

1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

1. 3.1. Hoạt động chủ yếu

1.3.1.1. Hoạt động huy động vốn

1.3.1.2. Hoạt động đầu tư

1.3.1.3. Hoạt động thẩm định dự án

1.3.2.2. Tồn tại và nguyên nhân


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNQD TẠI CHI NHÁNH BIDV ĐÔNG ĐÔ

2.1 Khái quát về công tác thẩm định dự án trung và dài hạn đối với các DNNQD

2.1.1 Đặc điểm các dự án trung và dài hạn của các DNNQD tại Chi nhánh

2.1.2 Tình hình thẩm định và cho vay đối với các dự án trung và dài hạn của các DNNQD

2.1.2.1. Đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt nhưng dự án cho vay không khả thi

2.1.2.2. Đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính không tốt nhưng dự án có khả thi và khả năng trả nợ

2.1.2.3. Đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính không tốt và dự án không khả thi nhưng lại là bạn hàng lâu năm

2.2 Quy trình thẩm định các dự án trung và dài hạn đối với các DNNQ

2.2.1 Sơ đồ quy trình thẩm định

2.3 Nội dung thẩm định các dự án trung và dài hạn đối với các DNNQD

2.3.1 Thẩm định và đánh giá doanh nghiệp vay vốn

2.3.1.1 Tìm hiểu chung về Doanh nghiệp

2.3.1.2 Đánh giá tư cách pháp nhân và năng lực pháp lý của DN

2.3.1.3 Đánh giá năng lực tổ chức quản lý và điều hành DN

2.3.1.3.1 Mô hình tổ chức, bố trí lao động của doanh nghiệp

2.3.1.3.2. Quản trị điều hành của ban Lãnh đạo

2.3.1.4 Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

2.3.1.5 Thẩm định tình hình tài chính của DN

2.3.1.5.1 Đánh giá khả năng tự chủ tài chính của DN

2.3.1.5.2 Đánh giá tình hình công nợ của DN

2.3.2 Thẩm định dự án vay vốn

2.3.2.1 Xem xét, đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án

2.3.2.2 Thẩm định khía cạnh thị trường dự án

2.3.2.2.1. Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm dự án

2.3.2.2.2. Đánh giá về cung sản phẩm

2.3.2.2.3 thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án

2.3.2.2.4. Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối

2.3.2.2.5. Đánh giá, dự kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án

2.3.2.3 Thẩm định phương án kỹ thuật của dự án

2.3.2.3.1 Địa điểm xây dựng

2.3.2.3.2 Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án

2.3.2.3.4 Quy mô giải pháp xây dựng

2.3.2.4 Thẩm định hình thức tổ chức quản lý và thực hiện dự án

2.3.2.5 Thẩm định tài chính dự án

2.3.2.6 Thẩm định các phương án bảo đảm tiền vay

2.4 Các phương pháp thẩm định được áp dụng đối với các dự án trung và dài hạn của các DNNQD

2.4.1 Phương pháp thẩm định theo trình tự

2.4.2 Phương pháp so sánh

2.4.3 Phương pháp phân tích độ nhạy

2.4.4 Phương pháp phân tích rủi ro dự án

2.5 Thực tế công tác thẩm định dự án đầu tư “ Khai thác quặng và chế biến quặng sắt của Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam “

2.5.1 Thẩm định doanh nghiệp vay vốn

2.5.1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp và đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam

2.5.1.2. Hồ sơ pháp lý của Công ty

2.5.1.3. Danh sách cổ đông sáng lập

2.5.1.4. Lãnh đạo công ty

2.5.1.5. Tài chính của doanh nghiệp

2.5.1.6. Quan hệ các tổ chức tín dụng

2.5.2 Thẩm định chi tiết dự án

2.5.2.1 Giới thiệu chung về dự án và đặc điểm của dự án

2.5.2.2 Hồ sơ pháp lý của dự án

2.5.2.3 Phân tích thị trường sản phẩm của dự án

2.5.2.3.1 Khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án

2.5.2.3.2 Khả năng cung cấp nguyên liệu và các yếu tố đầu vào của dự án

2.5.2.4 Đánh giá các giải pháp kỹ thuật của dự án

2.5.2.4.1. Địa điểm đầu tư

2.5.2.4.2. Quy mô và giới hạn của dự án

2.5.2.4.3. Công nghệ, thiết bị và giải pháp kỹ thuật

2.5.2.4.4. Môi trường

2.5.2.5 Đánh giá tình hình tài chính của dự án

2.5.2.5.1 Vốn và nguồn huy động vốn

2.5.2.5.2 Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án

2.5.2.5.3 Các hình thức bảo đảm tiền vay

2.5.2.5.4 Đánh giá tính rủi ro của dự án

2.5.3 Kết luận và đề xuất

2.5.3.1. Về doanh nghiệp vay vốn

2.5.3.2. Về dự án đầu tư

2.6. Đánh giá chung về chất lượng thẩm định tín dụng trung dài hạn của của Chi nhánh

2.6.1. Những kết quả đã đạt được

2.6.1.1 Về quy trình và phương pháp thẩm định

2.6.1.2 Về thíêt bị thông tin

2.6.1.3 Về đội ngũ cán bộ

2.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.6.2.1 Những hạn chế

2.6.2.1.1 Về phương pháp thẩm định

2.6.2.1.2 Hạn chế về thông tin

2.6.2.1.2 Thủ tục và thời gian

2.6.2.2 Nguyên nhân

2.6.2.2.1 Nguyên nhân khách quan

2.6.2.2.2 Nguyên nhân chủ quanCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI CHI NHÁNH BIDV ĐÔNG ĐÔ


3.1 Định hướng phát triển

3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tư và phát triển

3.1.2 Định hướng phát triển của Chi nhánh BIDV Đông Đô

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trung dài hạn

3.2.1 Nâng cao năng lực quản lý của Ngân hàng

3.2.2 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án

3.2.2.1 Về nội dung thẩm định

3.2.2.2 Về quy trình thẩm định

3.2.2.3 Về phương pháp thẩm định

3.2.3 Nâng cao chất lượng thông tin cho công tác thẩm định

3.2.4 Nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định

3.2.5 Nâng cao chất lượng công nghệ phục vụ cho công tác thẩm định

3.2.6 Các giải pháp khác

3.3 Kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.3.3 Kiến nghị đối với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án trung và dài hạn đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh tại Chi n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng thẩm định dự án trung và dài hạn đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh tại Chi n sẽ giúp ích cho bạn.