Đề tài: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH SENA Việt Nam. Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐÀU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CÔNG TY TNHH SENA VIỆT NAM


1. Giới thiệu về Công ty TNHH SENA Việt Nam

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2 Ngành nghề kinh doanh chính

1.3 Cơ cấu tổ chức

1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SENA Việt Nam giai đoạn 2003 – 2007

2. Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH SENA Việt Nam

2.1 Nguồn vốn đầu tư

2.1.1 Quy mô và cơ cấu vốn đầu tư

2.1.2 Vốn đầu tư theo dư án

2.1.3 Nguồn vốn đầu tư theo các lĩnh vực

2.2 Hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH SENA Việt Nam

2.2.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị, công nghệ và xây lắp

2.2.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

2.2.3 Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm

2.2.4 Đầu tư cho hoạt động Marketing

3. Đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH SENA Việt Nam

3.1 Kết quả và hiệu quả đạt được

3.2 Một số tồn tại của hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh


CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH SENA VIỆT NAM

1. Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH SENA Việt Nam

1.1 Khái quát năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH SENA Việt Nam

a. Những điểm mạnh

b. Những điểm yếu

c. Những cơ hội

d. Những thách thức

1.2 Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

1.2.1 Phân tích thị trường máy bơm nước ở Việt Nam

a. Tình hình thị trường máy bơm nước ở Việt Nam

b. Các đối thủ cạnh tranh

c. Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường máy bơm nước

1.2.2 Tình hình kinh tế vĩ mô

2 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH SENA Việt Nam

2.2 Định hướng phát triển

2.3 Những thuận lợi và khó khăn

2.3.1 Những thuận lợi

2.3.2 Những khó khăn

3 Các giải pháp cho hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH SENA Việt Nam

3.2 Phát triển các sản phẩm thế mạnh của công ty đồng thời thực hiện đa dạng hóa sản phẩm

3.3 Nâng cao khả năng huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả

3.3.1 Nâng cao khả năng huy động vốn

3.3.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

3.4 Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.5 Tăng cường đầu tư cho hoạt động Marketing

3.6 Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)

3.7 Các biện pháp hỗ trợ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH SENA Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH SENA Việt Nam. Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.