Đề tài: Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 472, thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 472


1.1 - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 472

1.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty

1.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

1.1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban

1.1.5 Các nguồn lực của công ty

1.2 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 472

1.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây

1.2.2 Tình hình đầu tư của công ty

1.2.3 Tình hình huy động vốn của công ty

1.2.4 Hiệu quả sử dụng vốn của công ty

1.3 - NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY

1.3.1 Nhận xét chung về tình hình huy động vốn

1.3.2 Nhận xét chung về tình hình sử dụng vốnChương 2: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 472


2.1 - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY 472

2.1.1 Kế hoạch phát triển của công ty

2.1.2 Phân tích SWOT

2.2 - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 472

2.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty

2.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty

2.3 - MỘT SỐ KIẾN NGHỊKẾT LUẬN


PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆN CÓ


Xem Thêm: Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 472, thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 472, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.