Đề tài: Các giải pháp chủ yếu huy động nguồn vốn đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ tại Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐỔI MỚI THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP


1.1 Vốn để đổi mới thiết bị và công nghệ

1.1.1 Vốn và các đặc trưng của vốn

1.1.2 Vốn đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ

1.1.3 Vai trò của vốn để đổi mới thiết bị và công nghệ tại doanh nghiệp

1.2 Huy động vốn đổi mới thiết bị và công nghệ

1.2.1 Nguồn vốn đổi mới thiết bị và công nghệ

1.2.2 Phương thức huy động vốn đổi mới thiết bị và công nghệ

1.3 Các nhân tố tác động tới huy động vốn đổi mới thiết bị và công nghệ


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn

2.1.2 Tình hình tổ chức quản lý và sản xuất ở Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn

2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn trong giai đoạn 2006-2007

Lợi nhuận ròng

2.2 Thực trạng công tác huy động vốn để đổi mới thiết bị và công nghệ tại Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn

2.3 Nhận xét về hoạt động huy động vốn đổi mới thiết bị và công nghệ của Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VỐN CHỦ YẾU ĐỂ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

3.1. Huy động vốn tối đa từ nguồn vốn bên trong công ty

3.1.1. Nguồn vốn khấu hao tài sản cơ bản hàng năm

3.1.2. Nguồn lợi nhuận để tái đầu tư

3.2. Huy động từ nguồn vốn bên ngoài công ty

3.2.1. Vay cán bộ công nhân viên

3.2.2. Vay dài hạn ngân hàng


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Các giải pháp chủ yếu huy động nguồn vốn đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ tại Công ty Cổ phần xi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chủ yếu huy động nguồn vốn đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ tại Công ty Cổ phần xi sẽ giúp ích cho bạn.