Đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển ngành thủy sản Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG


I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1. Khái niệm, và đặc điểm của đầu tư phát triển

1.1 Khái niệm

1.2 Đặc điểm đầu tư phát triển

2. Vai trò của đầu tư phát triển trong nền kinh tế

2.1 Trên góc độ nền kinh tế của quốc gia

2.2 Trên giác độ đơn vị kinh tế của đất nước

3. Vốn và nguồn vốn đầu tư phát triển

3.1 Khái niệm vốn và nguồn vốn đầu tư phát triển

3.2 Vốn trong nước

3.3 Vốn nước ngoài

3.4 Mối quan hệ giữa hai nguồn vốn

II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH THUỶ SẢN

1. Đặc điểm, vai trò của ngành thuỷ sản

1.1 Khái niệm về ngành thuỷ sản

1.2 Đặc điểm của ngành Thuỷ sản

1.3 Vai trò của ngành thuỷ sản trong nền kinh tế

2. Đặc điểm đầu tư phát triển trong nuôi trồng thuỷ sảnCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN


I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở NƯỚC TA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

1. Các nhân tố ảnh hưởng đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.2 Điều kiện kinh tế xã hội

2. Sự cần thiết phải đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút vốn đầu tư thuỷ sản giai đoạn 2000-2006

1.1 Vốn đầu tư ngành thuỷ sản so với tổng vốn đầu tư cả nước

1.2 Vốn đầu tư cho thuỷ sản so với vốn đầu tư ngành nông nghiệp

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển thuỷ sản

2.1 Đầu tư phát triển theo nguồn vốn đầu tư

2.2 Đầu tư theo lĩnh vực

2.3 Đầu tư theo các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản

2.4 Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản theo vùng kinh tế

2.5 Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản theo chương trình 773

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

1. Kết quả và hiệu quả đầu tư

1.1 Sản lượng thuỷ sản

1.2 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản

2. Đánh giá chung những kết quả đạt được

3. Những tồn tại và nguyên nhân trong đầu tư phát triển ngành thuỷ sản

3.1 Thiếu quy hoạch cụ thể cho tiểu vùng sinh thái, vùng nuôi tập trung

3.2 Hệ thống sản xuất con giống chưa đáp ứng nhu cầu

3.3 Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản chưa thích đáng

3.4 Tổ chức quản lý nuôi trồng thuỷ sản còn thiếu hiệu quả, năng lực quản lý yếu

3.5 Chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư nuôi trồng thuỷ sản còn hạn chế


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2005-2010

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2005-2010

1. Dự báo xu hướng phát triển thuỷ sản thế giới đến năm 2010

2. Quan điểm chỉ đạo phát triển thuỷ sản giai đoạn 2005-2010

3. Định hướng đầu tư phát triển thuỷ sản giai đoạn 2001-2010

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN

1. Tăng cường thu hút vốn đầu tư cho nuôi trồng thuỷ sản

1.1 Đối với nguồn vốn trong nước

1.2 Đối với nguồn vốn nước ngoài

2. Đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất

2.1. Phát huy sức mạnh các thành phần kinh tế

2.2. Mở rộng phát triển sản xuất

2.3. Đầu tư cho nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu

2.4. Tăng cường khoa học công nghệ cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản

2.5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

3. Đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ

3.1. Đối với thị trường trong nước

3.2. Đối với thị trường nước ngoài

4. Giải pháp về nhân lựcKẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO


Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển ngành thủy sản Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển ngành thủy sản Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.