Đề tài: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến khu vực kinh tế trong nước


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Phần một: LÝ LUẬN CHUNG


I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

1. Khái niệm FDI

2. Vai trò FDI đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển

2.1. FDI bổ sung vốn cho nền kinh tế

2.2. FDI cung cấp công nghệ mới cho sự phát triển

2.3. FDI giúp phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm

2.4. FDI giúp mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu

2.5. FDI thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

II. TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA FDI

1. Khái niệm

2. Các kênh chủ yếu xuất hiện tác động tràn

2.1. Kênh di chuyển lao động

2.2. Kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ

2.3. Kênh liên kết sản xuất

2.4. Kênh cạnh tranh


Phần hai: TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA FDI ĐẾN KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC

I. TÌNH HÌNH THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA

II. TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA FDI ĐẾN KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC

1. Kênh di chuyển lao động

2. Kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ

3. Kênh liên kết sản xuất

4. Kênh cạnh tranh


Phần ba: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO TÁC ĐỘNG TRÀN

KẾT LUẬNXem Thêm: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến khu vực kinh tế trong nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến khu vực kinh tế trong nước sẽ giúp ích cho bạn.