Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư và tình hình kích cầu đầu tư ở Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI TIÊU ĐẦU TƯ VÀ KÍCH CẦU ĐẦU TƯ


I. Khái niệm về đầu tư và chi tiêu đầu tư

I.1. Khái niệm về đầu tư

I.1.1 Khái niệm

I.1.2 Phân loại đầu tư

I.2. Khái niệm về chi tiêu đầu tư và kích cầu đầu tư

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư

II.1. Lợi nhuận kỳ vọng

II.2. Lãi suất tiền vay thực tế

II.3. Tốc độ phát triển của sản lượng quốc dân

II.4. Lợi nhuận thực tế

II.5. Chu kỳ kinh doanh

II.6. Vai trò của đầu tư Nhà nước

II.7. Môi trường đầu tư

II.8. Rủi ro đầu tư

II.9. Công nghệ và đổi mới

III. Các vấn đề liên quan đến kích cầu đầu tư


CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KÍCH CẦU ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2007

II.1. Thực trạng kích cầu đầu tư ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay

II.1.1. Cải thiện môi trường đầu tư

II.1.2. Kích cầu thông qua các dự án quốc gia

II.1.3. Kích cầu thông qua công cụ tài chính

II.1.3.1. Các công cụ tài chính đóng vai trò như thế nào trong việc kích cầu đầu tư

II.1.3.2. Thực trạng kích cầu qua kênh tài chính ở nước ta

II.1.4. Tốc độ tăng sản lượng quốc dân và tình hình kích cầu đầu tư ở Việt Nam

II/ Đánh giá về tình hình kích cầu đầu tư ở Việt Nam

II.1 Mặt tích cực và nguyên nhân trong việc thu hút vốn đầu tư ở Việt Nam

1.1 Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12,2%, vuợt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

1.2 Khu vực dịch vụ

1.3 Khu vực công nghiệp

1.4 Khu vực nông nghiệp

1.5 Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế

1.6 Thu - chi ngân sách

1.7 Huy động vốn đầu tư và phát triển

1.8 Sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

II.2. Tồn tại và nguyên nhân trong việc thu hút vốn đầu tư ở Việt Nam


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KÍCH CẦU ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

III.1. Một số định hướng về hoạt động đầu tư và kích cầu đầu tư năm 2008 của Việt Nam

III.2. Đề xuất giải pháp kích cầu đầu tư ở Việt Nam trong giai đoạn tới

III.2.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức mạnh của nền kinh tế

III.2.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý, kinh tế, chính trị-văn hoá-xã hội cho hoạt động đầu tư

Môi trường pháp lý

Môi trường kinh tế

Môi trường chính trị - văn hoá – xã hội


Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư và tình hình kích cầu đầu tư ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư và tình hình kích cầu đầu tư ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.