Đề Tài : Tăng cường hoạt động đầu tư của NHCT Việt Nam trên thị trường chứng khoán (2008) (TH.S)MỤC LỤC​


PHẦN MỞ ĐẦU 1

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của Luận văn. 2

CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Sự ra đời và quan niệm về NHTM 3

1.1.2. Hoạt động của Ngân hàng Thương mại 4

1.1.3. Hoạt động của NHTM trên TTCK 8

1.1.4. Vai trũ của Ngõn hàng thương mại trên Thị trường chứng khoán 12

1.2. Hoạt động đầu tư của NHTM trên TTCK 14

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hoạt động đầu tư chứng khoán của NHTM 14

1.3. Điều kiện để NHTM đầu tư trên TTCK 20

1.3.1. Cơ sở pháp lý: 20

1.3.2. Uy tớn của ngõn hàng 22

1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật Ngân hàng 23

1.3.4. Năng lực đội ngũ cán bộ 24

1.3.5. Sự phát triển các hoạt động khỏc của Ngõn hàng 24

1.3.6. Sự phát triển của thị trường chứng khoán 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 26

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT VN 26

2.2. Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán của NHCT VN 27

2.2.1 Cơ sở pháp lý về hoạt động đầu tư của NHTM trên TTCK tại Việt Nam 27

2.2.3. Quy mô hoạt động đầu tư chứng khoán 30

2.2.4. Phương thức đầu tư , loại chứng khoán đầu tư 40

2.2.4. Thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán. 42

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư của NHCT VN trên TTCK. 43

2.3.1. Những kết quả đạt được 43

2.3.2. Hạn chế 46

2.3.3. Nguyờn nhõn của hạn chế 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 57

3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Công thương Việt nam 57

3.1.1. Mục tiêu, chiến lược trong thời gian tới. 57

3.1.2. Cơ hội thách thức đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 57

3.1.3. Định hướng cho hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán 58

3.2. Giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư của Ngân hàng Công thương Việt Nam trên Thị trường chứng khoán. 59

3.2.1. Nhóm giải phát để phát triển hoạt động đầu tư chứng khoỏn tại ngõn hàng 59

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực của NHCT VN nhằm tăng cường khả năng tham gia và đầu tư trên TTCK 65

3.3. Kiến nghị 81

3.3.1. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô. 81

3.3.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý. 82

3.3.3. Đổi mới hoạt động phát hành chứng khoán Chính Phủ. 84

3.3.4.Kiểm soát và phát triển thị trường OTC 85

3.3.5. Thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán 85

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89Xem Thêm: Tăng cường hoạt động đầu tư của NHCT Việt Nam trên thị trường chứng khoán (2008) (TH.S)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường hoạt động đầu tư của NHCT Việt Nam trên thị trường chứng khoán (2008) (TH.S) sẽ giúp ích cho bạn.