Đề Tài : Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-NHCT Việt Nam


MỤC LỤC​


CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3


I-Những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư . 3

1. Đầu tư 3

1.1. Khái niệm về đầu tư 3

1.2. Phân loại các hoạt động của đầu tư 3

2. Dự án đầu tư 4

2.1. Khái niệm về dự án đầu tư 4

2.2. Ý nghĩa của dự án đầu tư . 4

2.3. Phân loại dự án đầu tư 5

II-Thẩm định dự án đầu tư 6

1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của thẩm định dự án đầu tư 6

1.1. Khái niệm 6

1.2. Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư : 6

1.3. Mục đích của thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 7

2. Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư 7

2.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư 7

2.1.1-Thu thập tài liệu , thông tin cần thiết 7

2.1.2- Các tài liệu thông tin tham khảo khác 8

2.1.3-Xử lý - phân tích - đánh giá thông tin 9

2.1.4-Lập tờ trình thẩm định dự án đầu tư 9

2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 9

2.2.1. Thẩm định khách hàng vay vốn 9

1) Thẩm định năng lực pháp lí 9

2) Thẩm định tính cách và uy tín. 10

3) Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng. 11

2.2.2. Thẩm định dự án đầu tư 14

1) Thẩm định sự cần thiết của dự án đầu tư 14

2) Thẩm định về mặt kỹ thuật của dự án đầu tư 15

3) Thẩm định về mặt tài chính của dự án đầu tư 17

4) Thẩm định về mặt kinh tế xã hội 26

5) Thẩm định về môi trường xã hội. 26

6) Thẩm định khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo của dự án. 27

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định 28

3.1. Vấn đề thông tin và xử lý thông tin 28

3.2. Quy trình và các phương pháp thẩm định 29

3.3. Trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định 30

CHƯƠNG 2 31

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 31


I. Khái quát tình hình hoạt động của Sở giao dịch I- Ngân hàng công thương Việt Nam. 31

1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD I- NHCTVN 31

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch I- NHCTVN 32

3.Tình hình hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - NHCTVN 34

II. Thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - NHCTVN 42

1. Khái quát hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - NHCTVN 42

1.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư . 42

1.2. Nội dung thẩm định dự án đàu tư 43

1.3. Kết qủa hoạt động cho vay trung và dài hạn theo dự án đầu tư 44

2. Phân tích quá trình thẩm định dự án: Xây dựng khu du lịch văn phòng và khách sạn Bảo Sơn tại đường Láng Trung - Hà Nội 46

2.1. Thẩm định điều kiện vay vốn 46

2.2.Sự cần thiết để đầu tư 48

2.3. Thẩm định về phương diện thị trường 48

2.4.Thẩm định phương diện kỹ thuật 49

2.5. Thẩm định về phương diện tài chính 49

2.6. Phương án cho vay và trả nợ 58

3. Đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - NHCTVN. 59

3.1. Những kết quả đạt được 59

3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác thẩm định dự án đầu tư . 61

CHƯƠNG 3 64

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NHCTVN 64


I. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I 64

II. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - NHCTVN 66

II. Kiến nghị. 73

KẾT LUẬN 77


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-NHCT Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-NHCT Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.