Đề Tài : Dự án đầu tư xây dựng công trình tại 88 Láng Hạ



MỤC LỤC


Lời nói đầu kháI quát dự án 1

Chương I: NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 3


I.1 Những căn cứ pháp lý: 3

I.2 Sự cần thiết phải đầu tư : 4

Chương II: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ 7

II.1 Phân tích hiện trạng và địa điểm xây dựng : 7

II.2 Vị trí hành chính khu đất: 7

II.3 Điều kiện tự nhiên - môi trường: 7

II.3.1. Địa hỡnh: 7

II.3.2 Địa chất: 8

II.3.3 Khớ hậu: 8

II.4. Hỡnh thức đầu tư : 9

II.5. Giới thiệu chủ đầu tư : 10

Chương III: QUY MÔ DỰ ÁN 11

III.1. Căn cứ xác định quy mô 11

III.2 Cấp cụng trỡnh: 11

III.2.1 Cấp cụng trỡnh theo chất lượng sử dụng: 12

III.2.2 Cấp theo độ bền của công trỡnh: 12

III.2.3 Phân cấp theo độ chịu lửa của cụng trỡnh: 12

III.3 Quy mụ xõy dựng cụng trỡnh: 12

III.4 Quy mô đầu tư công trỡnh: 13

III.4.1 Xõy lắp cỏc cấu kiện và hạ tầng kỹ thuật. 13

III.4.2 Phần thiết bị: 13

III.4.3 Chi phí kiến thiết cơ bản khác: 13

Chương IV: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG VÀ KIẾN TRÚC CỦA DỰ ÁN 15

IV.1 Giải phỏp quy hoạch tổng mặt bằng. 15

IV.2 Giải pháp bố cục mặt bằng và kiến trúc – kết cấu sơ bộ. 16

IV.2.1.Giải phỏp bố cục mặt bằng: 16

IV.2.2.Phương án kiến trúc: 16

IV.3. Phần kết cấu : 17

IV.3.1. Quy mụ cụng trỡnh và cơ sở thiết kế : 17

IV.3.2. Giải phỏp kết cấu : 18

Chương V: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG KỸ THUẬT 22

V.1. Hệ thống giao thông và cảnh quan môi trường : 22

V.2. Giải phỏp tạo mặt bằng nền cho cụng trỡnh : 23

V.3. Hệ thống cấp điện : 23

V.3.1 Hướng cấp điện : 23

V.3.2 Hệ thống điện sinh hoạt – tiêu dùng : 23

V.4. Hệ thống thụng tin liờn lạc - Viễn thụng : 25

V.5. Hệ thống cấp - thoát nước: 27

V.5.1 Phần cấp nước: 27

V.5.2 Vật liệu cấp thoát nước: 28

V.5.3 Phần thoát nước: 29

V.5.4 Hệ thống chữa chỏy: 30

V.6. Hệ thống chống sột cho cụng trỡnh: 31

V.6.1. Xác định nhóm công trỡnh: 31

V.6.2. Cơ sở để lập dụ án: 31

V.6.4 Chống sét lan truyền đường điện nguồn OBO Bettermann: 33

V.7 Hệ thống GAS: 33

Chương VI: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 34

VI.1 Phương án đảm bảo tổ chức thi công. 34

VI.2 Hỡnh thức thi cụng : 35

VI.3 Biện phỏp thi cụng và kế hoạch thực hiện: 35

VI.3.1 Biện phỏp thi cụng : 35

VI.3.2 Kế hoạch thực hiện : 36

Chương VII: TÍNH TOÁN KINH TẾ - HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ KINH TẾ - XÃ HỘI 39

VII.1 Xác định các thông số tính toán: 39

VII.1.1 Tổng mức vốn đầu tư của dự án bao gồm: 39

VII.2 Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng - Nhu cầu vốn: 40

VII.1.2 Đánh giá hiệu quả đầu tư Kinh tế - Xó hội: 48

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 51

VIII.1. Đánh giá tác động đến môi trường khi thực hiện dự án. 51

VIII.1.1.Tác động đến công nhân lao động trực tiếp. 52

VIII.1.2. Tác động đến môi trường xung quanh. 52

VIII.1.3.Tai nạn lao động. 53

VIII.1.4. Khi dự án đi vào hoạt động. 54

VIII.2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực. 54

VIII.2.1.Bụi: 54

VIII.2.2. Tiếng ồn: 54

VIII.2.3. Nước thải: 54

VIII.2.4.Chất thải rắn: 55

VIII.3. Kết luận và kiến nghị. 56

Chương IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57

IX.1 Kết luận: 57

IX.2 Kiến nghị : 58


Xem Thêm: Dự án đầu tư xây dựng công trình tại 88 Láng Hạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình tại 88 Láng Hạ sẽ giúp ích cho bạn.