Đề Tài : Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hà NộiMỤC LỤC​


LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: 3


1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần phỏt triển đầu tư Hà Nội 3

1.1.1. Nguồn gốc hỡnh thành 3

1.1.2. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh 6

1.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu 9

1.2. Cơ cấu tổ chức 11

1.2.1. Sơ đồ tổ chức 11

1.2.2. Mối quan hệ giữa cỏc phũng ban 12

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội 13

Chương II: 15

2.1. Kết quả huy động vốn đầu tư vào các dự ỏn của Cụng ty Cổ phần phỏt triển đầu tư Hà Nội 15

2.1.1. Thực trạng huy động vốn tại cỏc dự ỏn 15

2.1.1.1. Dự ỏn nhà mỏy gạch Long Hầu 15

2.1.1.2. Dự ỏn nhà mỏy Bao bỡ Thỏi Bỡnh 16

2.1.1.3. Dự án nhà văn phũng cho thuờ No4.5 Lỏng Hạ 17

2.1.1.4. Dự ỏn Lý Bụn 17

2.1.1.5. Dự ỏn thầu tư vấn – xõy lắp Đặng Xỏ, Gia Lõm 18

2.1.1.6. Dự ỏn mua sắm mỏy múc thiết bị thi cụng 18

2.1.2. Đánh giá chung về huy động vốn vào cỏc dự ỏn của Cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội 19

2.2. Thực trạng sử dụng vốn tại cỏc dự ỏn của Cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội 22

2.2.1. Dự ỏn nhà mỏy gạch Long Hầu 22

2.2.2. Dự ỏn nhà mỏy Bao bỡ 23

2.2.3. Dự án văn phũng cho thuờ Lỏng Hạ 23

2.2.4. Dự ỏn Lý Bụn 24

2.2.5. Dự ỏn thầu tư vấn – thiết kế Đặng Xỏ, Gia Lõm 24

2.2.6. Dự ỏn mua sắm mỏy múc thiết bị 25

2.3. Hiệu quả vốn đầu tư vào cỏc dự ỏn của cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội 26

2.3.1. Chỉ tiờu giỏ trị hiện tại thuần (NPV – Net Present Value) 26

2.3.2. Tỷ lệ lợi ớch trờn chi phớ 28

2.3.3. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư 31

2.3.4. Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR 33

2.3.5. Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư 34

2.3.6. Chỉ tiờu tỷ suất sinh lời vốn tự cú 35

2.3.7. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào các dự ỏn của Cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội 36

2.4. Cỏc biện phỏp chủ yếu Cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội đó thực hiện để phỏt huy hiệu quả vốn đầu tư vào các dự ỏn 37

2.5. Những tồn tại chủ yếu trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư vào các dự ỏn của Cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội 38

Chương III: 40

3.1. Cỏc giải phỏp nõng cao hiệu quả vốn đầu tư vào các dự ỏn của Cụng ty Cổ phần Phỏt triển đầu tư Hà Nội 40

3.1.1. Biện phỏp giảm thiểu nguồn vốn bị chiếm dụng 40

3.1.2. Chớnh sỏch tớn dụng sử dụng quản lý khoản phải thu 41

3.1.3. Tiờu chuẩn tớn dụng 43

3.1.4. Nõng cao khả năng thu hút vốn đầu tư 44

3.1.5. Thời hạn bỏn chịu 45

3.1.6. Chớnh sỏch chiết khấu 45

3.1.7. Chớnh sỏch thu tiền 47

3.1.8. Quản lý hiệu quả mỏy múc, thiết bị 49

3.1.9. Biện phỏp giảm thiểu hàng tồn kho 51

3.1.10. Nõng cao hiệu quả quản lý 51

3.2. Kiến nghị 52

3.2.1. Đối với Nhà nước 52

3.2.2. Đối với Cụng ty 53

KẾT LUẬN 55


Xem Thêm: Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.