Đề Tài : Hoàn thiện hoạt động đấu thầu xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thôngMỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU .1

Chương I: NHỮNG Lí LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 3


1.1. Sự cần thiết, khỏi niệm và tỏc dụng của đấu thầu. 3

1.1.1. Sự cần thiết của đấu thầu. 3

1.1.2. Một số khỏi niệm cơ bản về hoạt động đấu thầu. 4

1.1.3. Tỏc dụng của đấu thầu. 6

1.2. Nội dung của hoạt động đấu thầu. 7

1.2.1. Lập kế hoạch đấu thầu. 7

1.2.1.1 Vai trũ của lập kế hoạch đấu thầu 7

1.2.1.2. Nội dung các bước lập KHĐT 8

1.2.2. Hỡnh thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu. 8

1.2.2.1. Hỡnh thức lựa chọn nhà thầu 8

1.2.2.2. Phương thức đấu thầu 11

1.2.3. Trỡnh tự các bước thực hiện đấu thầu. 12

1.2.3.1. Chuẩn bị đấu thầu 12

1.2.3.2. Thực hiện đấu thầu 13

1.2.3.3. Ký kết và thực hiện hợp đồng. 15

1.3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu. 19

1.3.1. Nhúm nhõn tố bờn ngoài 19

1.3.2. Nhúm nhõn tố bờn trong 20

Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THễNG 23

2.1. Tổng quan về Công ty CP đầu tư XD Hạ tầng và Giao thụng 23

2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty. 23

2.1.2. Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cỏc phũng ban cụng ty. 25

2.1.3. Thực trạng kinh doanh và cỏc lĩnh vực hoạt động của cụng ty. 30

2.1.3.1. Thực trạng kinh doanh của công ty. 30

2.1.3.2. Các lĩnh vực hoạt độ̣ng của cụng ty. 32

2.1.4. Những thuận lợi, khó khăn của cụng ty. 34

ỉ Thuận lợi. 34

ỉ Khó khăn. 34

2.2. Thực trạng công tác đấu thầu xõy lắp của Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thụng những năm qua 35

2.2.1 Tỡnh hỡnh hoạt động đấu thầu xõy lắp của cụng ty. 35

2.2.2. Thực trạng hoạt động đấu thầu xõy lắp của Cụng ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thụng 39

2.2.2.1. Hỡnh thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu xõy lắp 40

2.2.2.2. Chuẩn bị đấu thầu 41

2.2.2.3. Tổ chức đấu thầu 45

2.2.2.4. Đánh giá hồ sơ dự thầu 46

2.2.2.5. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 50

2.3. Đánh giá công tác đấu thầu xõy lắp của Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thụng. 51

2.3.1. Ưu điểm và nguyờn nhõn. 51

2.3.2. Nhược điểm và nguyờn nhõn 53

Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD HẠ TẦNG VÀ GIAO THễNG . 55

3.1. Phướng hướng và mục tiờu phỏt triển công ty trong vài năm tới. 55

3.1.1. Định hướng phỏt triển của Cụng ty. 55

3.1.2. Mục tiờu chung và mục tiờu cụ thể của Cụng ty. 56

3.1.2.1. Mục tiờu chung của Cụng ty 56

3.1.2.2. Mục tiờu cụ thể của Cụng ty. 57

3.2. Nhúm giải phỏp hoàn thiện hoạt động đấu thầu xõy lắp của Cụng ty.

3.2.1. Nhúm giải phỏp về Tài chớnh, vốn. 59

3.2.2. Giải phỏp về xõy lắp cụng trỡnh. 61

3.2.3. Giải phỏp về đầu tư thiết bị, cụng nghệ. 62

3.2.4. Giải phỏp về nhõn lực. 63

3.3. Điều kiện thực hiện giải phỏp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu xõy lắp của cụng ty. 64

KẾT LUẬN. 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động đấu thầu xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động đấu thầu xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông sẽ giúp ích cho bạn.