Đề tài : các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEANMỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC ASEAN 4


1.1 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và phân loại 4

1.1.1 Khái niệm về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 4

1.1.2 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN và phân loại 7

1.2 Những yếu tố tác động chủ yếu đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN 13

1.2.1 những tác động tích cực 13

1.2.2 Tác động tiêu cực 15

1.3 Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN đối với nước đầu tư 15

1.3.1 Tác động tích cực 15

1.3.2 tác động không tích cực 17

1.4 Động lực và điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 18

1.4.1 Động lực thúc đẩy các nhà đầu tư (trong đó chủ yếu là doanh nghiệp ) mở rộng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN 18

1.4.2 Những điều kiện đảm bảo cho các doanh nghiệp tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 19

1.4.2.1 những điều kiện về phía doanh nghiệp 19

1.4.2.2 Cơ chế chính sách của nhà nước 25

1.5 Sự cần thiết thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp của Việt Nam sang các nước ASEAN 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC ASEAN 27

2.1 Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN 27

2.1.1 Khái quát đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam thời gian qua 27

2.1.2 Thực trạng đầu tư của Việt Nam sang các nước ASEAN 27

2.1.3. Lĩnh vực đầu tư 30

2.1.4 Thị trường đầu tư 34

2.1.5 Tỡnh hỡnh cấp giấy phộp đầu tư 38

2.2 Đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEAN 46

2.2.1 Những kết quả chủ yếu 46

2.2.1.1 Kết quả đạt được đối với nhà nước 47

2.2.1.2 Kết quả đạt được đối với doanh nghiệp 49

2.2.2 Những hạn chế 51

2.2.3 Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài 55

3.1 Xu hướng quan hệ Việt Nam và ASEAN tác động đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. 63

3.2 Những cơ hội và thách thức đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam . 63

3.2.1 Cơ hội đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam 64

3.2.1.1 Đối với chính phủ tác động đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp sang các nước ASEAN 64

3.2.1.2 Đối với doanh nghiệp 65

3.2.2 Thỏch thức 65

3.3 Các quan điểm thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN 68

3.3.1 Nhà nước cần coi đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp là một hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng , thúc đẩy nền kinh tế phát triển và phù hợp với xu thế hội nhập 69

3.3.2.Chính phủ cần coi đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam 70

3.3.3 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sang các nước ASEAN phải gánh chịu nhiều loại hỡnh rủi ro,nhà nước cần có nhiều biện pháp hỗ trợ và khuyến khích thích hợp 71

3.4.Những giải pháp cơ bản 72

3.4.1.Giải phỏp về phớa Chớnh phủ 72

3.4.1.1 Cần hoàn thiện hệ thống cơ chế,chính sách theo hướng tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 73

3.4.1.2Thực thi những ưu đói khuyến khớch hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhưng không vi phạm những cam kết quốc tế 74

3.4.1.3 Kiểm tra và giám sát việc ĐTRNN sang các nước ASEAN của các doanh nghiệp Việt Nam. 76

3.4.1.4 Tăng cường quan hệ với các nước ASEAN về thỏa thuận đầu tư song phương và đa phương. 77

3.4.2. Giải phỏp về phớa cỏc doanh nghiệp 78

KẾT LUẬN 85


Xem Thêm: các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEAN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEAN sẽ giúp ích cho bạn.