Đề Tài : Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: VAI TRề CỦA CÁC KHU CễNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN 3


1. KHU CễNG NGHIỆP VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. 3

1.1. Khỏi niệm Khu cụng nghiệp 3

1.2. Đặc điểm của KCN: 3

1.3. Cỏc loại hỡnh Khu cụng nghiệp 3

2. VAI TRề CỦA KCN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN. 4

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xó hội của tỉnh Nghệ An. 4

2.2. Sự cần thiết hỡnh thành cỏc khu cụng nghiệp ở Nghệ An 8

2.3. Vai trũ của khu cụng nghiệp đối với tỉnh Nghệ An. 10

3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN NGHỆ AN. 13

3.1. Các nhân tố ảnh hưởng. 13

3.2. Các điều kiện để thu hút đầu tư vào các KCN. 16

3.3. Các tiêu chí đánh giá mức độ thu hút đầu tư vào các KCN. 18

4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN. 21

4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định: 21

4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh: 23

4.3. Kinh nghiệm của Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương): 24

4.4. Những kết luận rút ra từ kinh nghiệm của các địa phương. 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN QUA 30

1. HỆ THỐNG CÁC KCN VÀ KKT TỈNH NGHỆ AN : 30

1.1. Khu cụng nghiệp Nam Cấm: 30

1.2. KCN Bắc Vinh: 31

1.3. KCN Hoàng Mai: 32

1.4. KCN Cửa Lũ: 33

1.5. Các KCN đang xây dựng : 34

2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA KKT ĐN NA: 35

2.1. Chớnh sỏch về thuế 35

2.2. Chính sách về đất đai 36

2.3. Cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng và san nền 36

2.4. Một số chớnh sỏch khỏc 37

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN. 37

3.1. Những thành tựu đạt được. 37

3.2. Những khó khăn, tồn tại. 40

3.3. Nguyờn nhõn những tồn tại: 41

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN NGHỆ AN 44

1. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010. 44

1.1. Mục Tiờu 44

1.2. Nhiệm vụ 44

1.3. Giải phỏp 45

2. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN CỦA TỈNH NGHỆ AN. 49

2.1. Bối cảnh kinh tế xó hội. 49

2.2. Triển vọng thu hút đầu tư vào các KCN ở Nghệ An. 50

2.3. Quan điểm phát triển Khu công nghiệp 51

2.4. Kế hoạch phát triển các Khu công nghiệp Nghệ An đến năm 2015. 53

2.5. Dự báo về khả năng thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An trong kế hoạch 2009 – 2015. 54

3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở NGHỆ AN THỜI KỲ 2009 - 2015 VÀ TẦM NHèN 2020. 60

3.1. Hoàn thiện cỏc quy hoạch phỏt triển kinh tế, quy hoạch phát triển KCN, xác định rừ danh mục cỏc dự ỏn kờu gọi đầu tư . 60

3.2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư , đảm bảo môi trường chính trị, xó hội ổn định trên địa bàn tỉnh. 63

3.3. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách ưu đói đầu tư vào Khu kinh tế. 63

3.4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 64

3.5. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xó hội. 67

3.6. Chăm lo bảo vệ tốt môi trường. 68

3.7. Đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến, vận động đầu tư vào các KCN. 70

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76Xem Thêm: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.