Đề tài : Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam
MỤC LỤC​Chương 1: Lý luận cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án tại NHTM 3

1.1. Khái quát chung vể DAĐT 3

1.1.1. Khỏi niệm: 3

1.1.2. Những vai trũ của DAĐT với chủ thể tham gia 4

1.1.3. Những yêu cầu cơ bản của một dự án 5

1.2. Khái quát chung về thẩm định dự án đầu tư 6

1.1.1.Khái niệm thẩm định DAĐT 6

1.1.2. Vai trũ của cụng tác thẩm định DAĐT 6

1.2.3. Yêu cầu cơ bản với công tác thẩm định 7

1.2.4. Mục tiêu của công tác thẩm định DAĐT 7

1.2.5. Trỡnh tự và nội dung thẩm định DAĐT 7

1.2.5.1. Thẩm định khách hàng vay vốn 7

1.2.5.2. Thẩm định dự án đầu tư 11

1.3. Chất lượng thẩm định dự án tại NHTM 23

1.3.1. Quan điểm về chất lượng thẩm định DA 23

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định dự án: 23

1.3.2.1. Tớnh khoa học ,hợp lý của quy trỡnh cà nội dung thẩm định 23

1.3.2.2. Sự tuõn thủ quy trỡnh thẩm định 23

1.3.2.3. Phục vụ thông tin thẩm định 24

1.3.2.4.Kết quả thẩm định 24

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định 24

1.3.3.1. Nhúm cỏc nhõn tố chủ quan 24

1.3.2.2.Nhúm nhõn tố khỏch quan 25

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại sở giao dịch NHNT VN 27

2.1 Sơ lược về lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của sở giao dịch NHNTVN 27

2.2. Vài nét về hoạt động kinh doanh của SGD NHNT 29

2.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn 29

2.2.2. Hoạt động tín dụng: 31

2.2.3. Các hoạt động khác 34

2.3. Thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại SGD VCB 34

2.3.1. Tổ chức thẩm định 34

2.3.1.1. Phương pháp thẩm định. 34

2.3.1.2. Quy trỡnh thẩm định 35

2.3.1.3. Thu thập và xử lý thụng tin thẩm định 35

2.3.1.4. Nội dung thẩm định 36

2.3.2. Phõn tớch quy trỡnh thẩm định 1 dự án cụ thể 40

2.3.2.1. Giới thiệu dự ỏn: 40

2.3.2.2. Thẩm định khách hàng vay vốn 41

2.4. Nhận xột về công tác thẩm định DAĐT tại SGD NHNT VN 58

2.4.1. Những mặt đó đạt được 58

Tăng trưởng tín dụng 58

2.4.2. Những tồn tại và nguyờn nhõn 61

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam 66

3.1. Định hướng phát triển của công tác thẩm định tại SGD NHNTVN trong tương lai 66

3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển chung của SGD NHNT 66

3.1.2. Chiến lược cụ thể: 66

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định 67

3.2.1.Nhúm giải pháp về phương pháp thẩm định 67

3.2.2.Nhúm giải phỏp thụng tin tớn dụng 69

3.2.3. Nhúm giải phỏp nguồn nhõn lực 70

3.2.4.Nhóm giải pháp về quản trị, tổ chức điều hành 71

3.2.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ thẩm định 73

3.2.6. Nhóm giải pháp về chiến lược khách hàng 74

3.3. Một số kiến nghị 75

3.3.1. Kiến nghị với chớnh phủ 75

3.3.2. Kiến nghị với NHNN 76

3.3.3. Đối với NHNTVN 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Na
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Na sẽ giúp ích cho bạn.