Đề Tài : Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015


MỤC LỤC​


CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3


1.1. LỊCH SỬ HèNH THÀNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3

1.1.1. Nguyờn nhõn hỡnh thành và phỏt triển đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

1.1.2. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển đầu tư trực tiếp nước ngoài 5

1.2. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 7

1.2.1. Khỏi niệm 7

1.2.2. Bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài 8

1.2.3. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 8

1.3. VAI TRề CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9

1.3.1. Vai trũ của FDI đối với nước đi đầu tư 9

1.3.2. Vai trũ của FDI đối với nước nhận đầu tư 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HOÁ THỜI GIAN QUA 12

2.1. KHÁI QUÁT VỀ THANH HểA 12

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 12

2.1.1.1. Vị trí địa lý, kinh tế, chính trị 12

2.1.1.2. Đặc điểm địa hỡnh 13

2.1.1.3. Khớ hậu 14

2.1.2. Tài nguyờn thiờn nhiờn 17

2.1.2.1. Tài nguyên đất: 17

2.1.2.2. Tài nguyờn rừng: 20

2.1.2.3. Tài nguyờn biờn: 21

2.1.2.4. Tài nguyờn khoỏng sản: 21

2.1.2.5. Tài nguyên nước: 21

2.1.3. Kết cấu hạ tầng 24

2.1.3.1. Kết cấu hạ tầng giao thụng vận tải: 24

2.1.3.2. Hệ thống điện: 25

2.1.3.3. Hệ thống Bưu chính viễn thụng: 26

2.1.3.4. Hệ thống cấp nước: 26

2.1.4. Nguồn nhõn lực 26

2.1.5. Thực trạng phỏt triển kinh tế thời gian qua 29

2.1.5.1. Đánh giỏ tổng quỏt việc hực hiện chỉ tiờu Kinh tế – Xó hội thời kỳ 2006- 2008 29

2.1.5.2. Thực trạng phỏt triển cỏc ngành kinh tế, cỏc lĩnh vực 31

2.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2003 – 2008 38

2.2.1. Khỏi quỏt về tỡnh hỡnh thu hỳt đầu tư trực tiếp nước ngoài trên cả nước 38

2.2.2. Tỡnh hỡnh thu hỳt vốn và số dự ỏn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thanh Hoá 41

2.2.3. Tỡnh hỡnh thu hỳt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hỡnh thức đầu tư 42

2.2.4. Tỡnh hỡnh thu hỳt vốn FDI phõn theo đối tác đầu tư 44

2.2.5. Tỡnh hỡnh thu hỳt FDI phõn theo ngành 45

2.3. ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HOÁ 46

3.2.1. Những kết quả đạt được 46

2.3.1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 46

2.3.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần giải quyết việc làm và lao động 47

2.3.1.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá 47

2.3.1.4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần vào quá rỡnh mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập 48

2.3.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyờn nhõn 49

2.3.2.1. Hạn chế, tồn tại 49

2.3.2.2. Nguyờn nhõn 50

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2015 52

3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THANH HểA ĐẾN NĂM 2015 52


3.1.1. Mục tiờu tổng quỏt 52

3.1.2. Cỏc mục tiờu cụ thể 52

3.2. ĐỊNH HƯỚNG CÁC LĨNH VỰC, VÙNG TRỌNG ĐIỂM THU HÚT FDI TẠI THANH Ho¸ 54

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HOÁ THỜI GIAN TỚI. 55

3.3.1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể, ngành, sản phẩm chủ lực đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 55

Nâng cao chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ chủ yếu và đặt lên hàng đầu trong giai đoạn phát triển hiện nay 55

3.3.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 56

3.3.3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư 57

3.3.4. Đào tạo& bồi dưỡng nguồn nhân lực 59

3.3.5 . Phỏt triển hệ thống kết cấu hạ tầng 60

3.3.5.1. Phỏt triển hạ tầng giao thụng 60

3.5.1.2. Giao thông đường thủy 65

3.5.1.3. Giao thông đường sắt 66

3.5.1.4. Về hàng khụng: 66

3.5.2. Phỏt triển hạ tầng thủy lợi - thủy sản: 66

5.3. Phát triển mạng lưới cấp điện 67

5.4. Phát triển hệ thống cấp thoát nước 67

3.5.5. Phỏt triển hạ tầng Thụng tin và truyền thụng: 68

3.6. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 70

3.6.1.Khai thác mọi nguồn lực trong tỉnh để đầu tư 70

3.6.2 Tăng cường quản lý ể nõng cao hiệu quả cỏc nguồn lực 71

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.