Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời k

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời k


  ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  LỜI MỞ ĐẦU
  Mục đích của lập dự án đầu tư
  1. Yêu cầu của ngành
  2 . Để vận dụng kiến thức lý luận môn học
  Nêu tên đồ án
  Nêu nội dung cơ bản sẽ được giải quyếnhững

  CHƯƠNG 1 : TỔNG ỌUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẨU TƯ
  1.1.1. KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ
  1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ
  1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  1.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẰU TƯ
  1.1.5. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỎ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỌNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TH! TRƯỜNG ĐỐI VỚI DO DỰ ÁN LÀM RA
  1.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG
  1.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH
  1.3.3. PHÂN TÍCH CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN
  1.3.4. DỰ BÁO NHU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
  1.3.4.1. DỰ BÁO TỔNG NHU CẦU
  1.3.4.1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÃ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG
  1.3.4.2. DỰ BÁO NHU CẦU DỰ ÁN SẼ PHỤC VỤ
  1.4. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ
  1.4.1. CHỦ ĐẦU TƯ
  1.4.2. TRỤ SỞ GIAO DỊCH (Địa chỉ, số điện thoại, số fax, ngân hàng giao dịch
  1.4.3. Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ
  1.4.3.1. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ
  1.4.3.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ
  1.4.3.3. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ
  1.4.3.4. NƠI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
  1.4.3.5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
  1.4.3.6. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
  1.4.3.7. DỰ KIẾN KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH
  CHƯƠNG 2 LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
  2.1. LẶP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
  2.2. DỰ TÍNH NHU CẨU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG SUẤT
  KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
  2.3. DỰ TÍNH VỐN ĐẨU TU' CHO TỪNG HẠNG MỤC VÀ TỔNG VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU.
  2.4. TÍNH CHI PHÍ KHAI THÁC VẬN HÀNH HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN
  2.5. LẬP PHƯƠNG ÁN TRẢ VỐN VAY
  2.6. TÍNH CHI PHÍ KINH DOANH HÀNG NĂM
  2.7. TÍNH DOANH THU HÀNG NĂM
  2.8. TÍNH LÃI (LỖ ) HÀNG NĂM

  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
  3.1. LỰA CHỌN CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
  3.1.1. CÁC CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
  3.1.2. LẬP LUẬN CHỌN CHỈ TIÊU ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (CHỌN NPV)
  3.1.3. LẬP LUẬN CHỌN TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU ĐỂ TÍNH CHUYỂN
  3.2. TÍNH CHỈ TIÊU ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  3.2.1. TÍNH HỆ SỐ TÍNH CHUYỂN
  3.2.2. DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
  3.2.3. DỰ TÍNH THU NHẬP THUẦN CỦA TỪNG NĂM
  3.2.4. DỰ TÍNH HIỆN GIÁ THU NHẬP THUẦN CỦA TỪNG NĂM
  3.2.5. DỰ TÍNH TỔNG HIỆN GIÁ THU NHẬP THUẦN CỦA DỰ ÁN
  3.2.6. DỰ TÍNH NPV CỦA DỰ ÁN, CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
  3.4. TÍNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KHÁC
  3.4.1. SUẤT THU HỒI NỘI BỘ ( TỶ SUẤT NỘI HOÀN )
  3.4.2. THỜI GIAN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ
  3.4.3. ĐIỀM HOÀ VỐN
  3.4.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
  3.4.4.1. VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG
  3.4.4.2. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN /DOANH THU
  3.4.4.3. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN / VỐN ĐẦU TƯ
  3.4.5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TIỀM LỰC TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
  3.4.5.1. HỆ SỐ VỐN TƯ CÓ SO VỚI VỐN VAY
  3.4.5.2. TỶ LỆ GIỮA LAI RÒNG VÀ KHẤU HAO SO VỚI NỢ ĐẾN HẠN PHẢI TRẢ

  CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
  4.1MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
  4.2. CÁC CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
  4.2.1. GIÁ TRỊ SẢN PHẨM THUẦN TUÝ GIA TĂNG
  4.2.2. SỐ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA NGƯƠI LAO ĐỘNG

  KẾT LUÂN, KIẾN NGHỊ
  1. KẾT LUẬN: Nêu những vấn đề đã làm, vấn đề chưa làm
  2. KIẾN NGHỊ:
  - Nhà nước
  - Ngành
  - Chủ đầu tư


  LỜI MỞ ĐẦU​ Hiện nay Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Đây có thể là thách thức gây ra nhiều khó khăn khi ra biển lớn song nó cũng mang lại cho nước ta nhiều cơ hội phát triển. Và ngành kinh tế vận tải biển cũng không nằm ngoài sự vận động của đất nước. Được sự hỗ trợ của chính phủ cũng như những thuận lợi do điều kiện tự nhiên mang lại làm cho ngành vận tải biển phát triển mạnh.
  Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới, cuộc sống người dân ngày càng cao. Nó kéo theo sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như nhu cầu đi lại. Trước tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: quy mô, số lượng, tổ chức, chủng loại phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đó.
  Việc mua mới một con tàu nhằm đáp ứng các nhu cầu vận chuyển thì là một phương án kinh doanh khả thi vì nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng trên thế giới, nhằm đáp ứng xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Tuy nhiên chi phi đầu tư cho một con tàu để chuyên vận chuyển hàng là tương đối lớn. Vì thế doanh nghiệp cần phải xem xét, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định đầu tư. Vấn đề đặt ra ở đây là đầu tư như thê nào để đạt dưa hiệu quả kinh tế cao nhất, đạt được mục tiêu của nhà đầu tư.
  Để vận dụng kiến thức đã được tiếp thu về phân tích và quản lý dự án đầu tư vào việc lập một dự án khả thi, em được giao đề tài:
  Phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến
  Quảng Ninh- Illdonesia trong thời kỳ phân tích 10 năm.
  Nội dung bao gồm:
  - Chương 1 : Tổng quan về dự án đầu tư.
  - Chương 2 : Phân tích các vấn đề kỹ thuật.
  - Chương 3 : Xác định kết quả kinh doanh.
  - Chương 4 : Phân tích đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án.
  - Chương 5 : Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


  Xem Thêm: Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời k
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời k sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status