Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp


  PHẦN MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG 1

  BAO BÌ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  1.1. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và sự cần thiết
  phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong kinh doanh thương mại

  1.1.1. Kinh doanh thương mại và những cơ sở của kinh doanh thương mại

  1.1.2. Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại
  trong cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước

  1.1.3. Sự cần thiết phải sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp thương mại

  1.2. Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh
  nghiệp thương mại.

  1.2.1. Bao bì hàng hoá và chức năng của nó

  1.2.2. Phân loại bao bì hàng hoá

  1.2.3. Vai trò của bao bì đối với hoạt động kinh doanh thương mại

  1.3. Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh
  nghiệp thương mại và các chỉ tiêu đánh giá.

  1.3.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh
  của các doanh nghiệp thương mại.

  1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh
  doanh của các doanh nghiệp thương mại

  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng bao bì trong hoạt động kinh
  doanh của các doanh nghiệp thương mại.

  1.4.1. Tính chất của hàng hoá kinh doanh.

  1.4.2. Sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu tiêu dùng.

  1.4.3. Sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nền kinh tế
  quốc dân.


  1.4.4. Sự phát triển của công nghiệp bao bì.
  1.4.5 Sự đổi mới phương thức kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  và sự phát triển các hình thức dịch vụ trong kinh doanh thương mại.
  1.4.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh
  thương mại.


  CHƯƠNG 2

  THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

  2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà
  nước doanh nghiệp thương mại nhà nước và yêu cầu về bao bì của các
  doanh nghiệp thương mại nhà nước.

  2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại
  nhà nước


  2.1.2. Yêu cầu về bao bì hàng hoá của các doanh nghiệp thương mại nhà
  nước

  2.2. Thực trạng sử dụng bao bì trong kinh doanh thương mại của các doanh
  nghiệp thương mại nhà nước

  2.2.1. Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp thương mại
  nhà nước

  2.2.2 Thực trạng sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các
  doanh nghiệp thương mại nhà nước

  2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của
  các doanh nghiệp thương mại nhà nước

  2.3. Kinh nghiệm về hoạt động sản xuất, sử dụng bao bì ở một số nước

  2.3.1. Kinh nghiệm về tổ chức quản lý
  2.3.2. Hoạt động bao bì ở các nước

  2.3.3. Một số sắc luật của nhà nước về bao bì ở một số nước


  2.4. Đánh giá tổng quát tình hình sử dụng bao bì trong các doanh nghiệp
  thương mại Việt Nam.

  2.4.1. Những thành tựu:

  2.4.2. Những hạn chế:

  2.4.3. Những nguyên nhân chủ yếu:

  CHƯƠNG III

  NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ
  NƯỚC

  3.1. Dự báo phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương
  mại nói chung và các doanh nghiệp thương mại nhà nước nói riêng.

  3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới

  3.1.2. Phương hướng phát triển hoạt động của các doanh nghiệp thương
  mại nói chung và của các doanh nghiệp thương mại nhà nước nói riêng

  3.2. Dự báo nhu cầu bao bì hàng hoá và các yêu cầu đặt ra trong sử dụng
  bao bì để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì ở các doanh nghiệp thương mại
  nhà nước.

  3.2.1. Dự báo về nhu cầu bao bì hàng hoá trong kinh doanh thương mại

  3.2.2. Những yêu cầu đặt ra trong sử dụng bao bì

  3.3. Một số giải pháp chủ yếu để sử dụng có hiệu quả bao bì trong hoạt
  động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

  3.3.1. Đầu tư sản xuất bao bì theo hướng tập trung chuyên môn hoá hiện
  đại hoá theo tiêu chuẩn hoá, xây dựng ngành công nghiệp bao bì Việt Nam hiện
  đại.

  3.3.2. Tổ chức quản lý sản xuất bao bì.

  3.3.3. Tạo lập mối liên kết giữa người sản xuất hàng hoá - nhà kinh
  doanh- người tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì hàng hoá .  3.3.4. Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  nước ngoài.

  3.3.5. Tăng cường công tác quản lý và quản lý sử dụng bao bì ở các
  doanh nghiệp thương mại nhà nước.

  3.3.6. Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ,
  nhân viên trong các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

  3.4. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng bao bì ở các
  doanh nghiệp thương mại Nhà nước.

  3.4.1. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả sử
  dụng bao bì ở các doanh nghiệp thương mại Nhà nước.

  3.4.2. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì ở
  các doanh nghiệp thương mại Việt Nam.

  3.4.3. Điều kiện để thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá.

  MỤC LỤC

  Trang


  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: BAO BÌ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  1.1 Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và sự cần
  thiết phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong kinh doanh thương mại
  1.1.1 Kinh doanh thương mại và những cơ sở của kinh doanh thương mại
  1.1.2 Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại
  trong cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước
  1.1.3 Sự cần thiết phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong hoạt động kinh
  doanh của doanh nghiệp thương mại
  1.2 Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các
  doanh nghiệp thương mại
  1.2.1 Bao bì hàng hoá và chức năng của nó
  1.2.2 Phân loại bao bì hàng hoá
  1.2.3 Vai trò của bao bì đối với hoạt động kinh doanh thương mại
  1.3 Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các

  doanh nghiệp thương mại và các chỉ tiêu đánh giá


  1.3.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh
  của các doanh nghiệp thương mại
  1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh
  doanh của các doanh nghiệp thương mại
  1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt
  động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại
  1.4.1 Tính chất của hàng hoá kinh doanh
  1.4.2 Sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu tiêu dùng
  1.4.3 Sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nền kinh tế
  quốc dân
  1.4.4 Sự phát triển của công nghiệp bao bì
  1.4.5 Sự đổi mới phương thức kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  và sự phát triển của các hình thức dịch vụ tiến bộ trong kinh doanh
  thương mại
  1.4.6 Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh
  thương mại
  Kết luận chương 1
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (LẤY VÍ DỤ
  Ở ĐỊA BÀN HÀ NỘI)
  2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương
  mại nhà nước và yêu cầu của các doanh nghiệp thương mại nhà
  nước
  2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại
  nhà nước
  2.1.2 Yêu cầu về bao bì hàng hoá của các doanh nghiệp thương mại nhà
  nước
  2.2 Thực trạng sử dụng bao bì trong kinh doanh thương mại của các
  doanh nghiệp thương mại nhà nước
  2.2.1 Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp thương mại nhà
  nước.
  2.2.2 Thực trạng sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh
  2.2.2 Các loại bao bì chủ yếu sử dụng trong kinh doanh thương mại

  2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của
  các doanh nghiệp thương mại
  2.3 Kinh nghiệm về hoạt động sản xuất, tổ chức quản lý và sử dụng
  bao bì ở một số nước
  2.3.1 Kinh nghiệm về tổ chức quản lý tư vấn sản xuất bao bì ở một số
  nước
  2.3.2 Hoạt động sản xuất bao bì ở một số nước
  2.3.3 Pháp luật của nhà nước về bao bì ở một số nước
  2.4 Đánh giá tổng quát về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động
  kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước
  2.4.1 Những thành tựu
  2.4.2 Những hạn chế
  2.4.3 Những nguyên nhân chủ yếu
  Kết luận chương 2
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ
  TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
  3.1 Dự báo triển vọng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
  thương mại nhà nước
  3.1.1 Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới
  3.1.2 Phương hướng phát triển hoạt động thương mại dịch vụ nói chung
  và của doanh nghiệp thương mại nhà nước nói riêng
  3.2 Dự báo nhu cầu bao bì hàng hoá và các yêu cầu đặt ra trong sử
  dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì ở các doanh nghiệp
  thương mại nhà nước
  3.2.1 Dự báo về nhu cầu bao bì hàng hoá trong kinh doanh thương mại
  3.2.2 Những yêu cầu đặt ta trong việc sử dụng bao bì
  3.3 Một số giải pháp chủ yếu để sử dụng có hiệu quả bao bì trong
  hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà nước
  3.3.1 Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  nhà nước
  3.3.2 Tăng cường công tác quản lý và quản lý sử bao bì ở các doanh
  nghiệp thương mại nhà nước
  3.3.3 Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ,


  nhân viên trong các doanh nghiệp thương mại nhà nước


  3.3.4 Đầu tư sản xuất bao bì theo hướng tập trung chuyên môn hoá theo
  tiêu chuẩn hoá, xây dựng ngành công nghiệp bao bì Việt Nam hiện đại
  3.3.5 Tổ chức quản lý sản xuất bao bì
  3.3.6 Tạo lập liên kết giữa người sản xuất hàng hoá- nhà kinh doanh-
  người tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì hàng hoá
  3.4 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì ở
  các doanh nghiệp thương mại nhà nước
  Kết luận chương 3
  Kết luận chung
  Một số công trình khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục 1
  Phụ lục 2
  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status