Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Đông Đô


MỤC LỤC
Lời nói đầu. 1
CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐÔ 4
I. Giới thiệu chung về công ty Đông Đô. 4
II. Quá trình hình thành và phát triển. 5
1. Lịch sử hình thành. 5
2. Quá trình xây dựng và trưởng thành. 5
2.1 Xây dựng thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh. 5
2.2 Xây dựng tổ chức cán bộ, tạo việc làm cho người lao động. 6
2.3 Công tác xây dựng cơ sở vật chất 7
III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty. 8
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐÔ 13
I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSCĐ trong công ty Đông Đô. 13
1 Đặc điểm về sản phẩm 13
2. Đặc điểm về vốn:. 15
3. Đặc điểm về lao động. 17
4. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất 18
5. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm:. 22
II. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty. 23
1. Thực trạng công tác quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Đông Đô 23
1.1 Cơ cấu, biến động của TSCĐ tại công ty. 23
1.1.1 Cơ cấu. 23
1.1.2 Tình hình tăng giảm nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ 26
1.2 Phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong công ty Đông Đô. 27
1.3 Tình hình quản lý sử dụng TSCĐ tại công ty. 29
1.3.1 Cơ cấu đổi mới thay thế TSCĐ tại công ty. 29
1.3.2 Tình hình quản lý sử dụng, giữ gìn và sửa chữa TSCĐ 29
1.3.3 Tình hình khấu hao, kiểm kê TSCĐ tại công ty. 30
1.4. Hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty. 30
1.4.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 30
1.4.2 Ý nghĩa. 31
1.4.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 32
1.4.3.1 Chỉ tiêu hiệu suát sử dụng TSCĐ 32
1.4.3.2 Chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên TSCĐ 34
1.4.3.3 Chỉ tiêu hệ số trang bị máy móc cho công nhân trực tiếp sản xuất 37
1.4.3.4 Tỷ suất đầu tư TSCĐ 38
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSCĐ 39
2.1 Các yếu tố khách quan. 39
2.1.1 Chính sách và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà Nước. 39
2.1.2 Thị trường và cạnh tranh. 39
2.1.3 Các yếu tố khác. 40
2.2 Các yếu tố chủ quan. 40
2.2.1 Ngành nghề kinh doanh. 40
2.2.2 Trình độ và ý thức trách nhiệm của người lao động. 41
2.2.3 Đặc điểm về kỹ thuật sản xuất kinh doanh. 41
3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Đông Đô. 42
3.1 Những kết quả đạt được. 42
3.2 Hạn chế. 43
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐÔ 45
I. Phương hướng phảt triển sản xuất kinh doanh của công ty. 45
1. Mục tiêu :. 45
2. Phương hướng trong 10 năm tới 45
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Đông Đô. 47
1. Hoàn thiện quy trình ra quyết định mua sắm TSCĐ 47
2. Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ 48
3. Thanh lý, xử lý các TSCĐ không dùng đến. 49
4. Nâng cao trình đô công nhân viên. 49
5. Hoàn thiện cơ cấu sản xuất, cơ cấu quản lý là nâng cao chất lượng bộ máy quản lý 50
6. Tìm kiếm nguồn tài trợ vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ. 51
III. Kiến nghị. 51
Kết luận 54


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Đông Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Đông Đô sẽ giúp ích cho bạn.