Đề tài: Tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông" tại Việt Nam


Luận văn dài 70 trang:
Trong bối cảnh hội nhập, vốn đầu tư luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của các nền kinh tế. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, phấn đấu đến năm 2020, trở thành một nước công nghiệp. Do điều kiện vốn đầu tư từ trong nước còn gặp nhiều khó khăn thì việc đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một chiến lược đúng đắn. Trong những năm vừa qua, dòng vốn ODA vào Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, thể hiện sự thành công trong hoạt động thu hút nguồn vốn này. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA vẫn chưa thực sự hiệu quả.
MỤC LỤCTrang

Lời cam đoan


Mục lục


Danh mục các từ viết tắt


Danh mục các bảng


LỜI NÓI ĐẦU
1

Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH
3
1.1.
Vốn kinh doanh và các loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp
3

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh
3

1.1.2. Các loại vốn kinh doanh
6

1.1.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh và phân loại nguồn hình thành vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
9
1.2.
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
12

1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
12

1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
13
1.3.
Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
16

1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
17

1.3.2. Các chỉ số sinh lời
19
1.4.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
21

1.4.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
21

1.4.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
23

Chương 2:THỰC TRẠNG VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓACHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT (CEMACO)
26
2.1.
Khái quát về công ty cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật CEMACO
26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty
26

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
28

2.1.3. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý của Công ty
29

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh
32

2.1.5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
32

2.1.6. Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây
35
2.2.
Thực trạng vốn kinh doanh của Công ty CEMACO
37

2.2.1. Khái quát vốn kinh doanh
37

2.2.2. Nguồn vốn kinh doanh
38

2.2.3. Mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và nguồn vốn
40

2.2.4. Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định
42

2.2.5. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động
46

2.2.6. Đánh giá hiệu quả toàn bộ vốn kinh doanh
53

Chương 3:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY CEMACO
58
3.1.
Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới
58
3.2.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CEMACO
60

KẾT LUẬN
71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
72


Xem Thêm: Tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Dự án "Phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Dự án "Phát triển sẽ giúp ích cho bạn.