Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của EC tại "Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam''


Luận văn dài 70 trang:
Hiện nay, khi quá trình hội nhập diễn ra ở tất cả các thành phần kinh tế, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định được vai trò của mình đối với sự phát triển của Việt Nam. Trong những năm gần đây, hàng năm khu vực kinh tế tư nhân luôn đóng góp từ 40 - 50% GDP của cả nước. Do đó, phát triển tốt khu vực tư nhân là một tiền đề tích cực để phát triển nền kinh tế của cả quốc gia. Nhận thấy được vị trí chiến lược đó, những năm qua đã có rất nhiều chương trình dự án với mục tiêu là phát triển khu vực tư nhân, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vửa Việt Nam. Các dự án đó một phần không nhỏ được thực hiện với nguồn kinh phí được lấy từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).Ngoài nguồn vốn trong nước, ODA là một sự bổ trợ nguồn vốn rất cần thiết cho các dự án chương trình phát triển của nước ta. Bên cạnh sự hỗ trợ về nguồn vốn, với ODA chúng ta còn tiếp thu được kinh nghiệm, trình độ, tri thức và phương pháp quản lý sử dụng vốn. Đó thực sự là những yếu tố cần thiết để phát triển kinh tế nói chung và phát triển tốt khu vực tư nhân nói riêng của nước ta. Và do vậy cần có những biện pháp nâng cao việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho khu vực tư nhân từ đó sẽ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược phát triển đề ra.
MỤC LỤCTrang

Lời cam đoan


Mục lục


Danh mục các từ viết tắt


Danh mục các bảng


LỜI NÓI ĐẦU
1

Chương 1:TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ODA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM
3
1.1.
Khái niệm chung về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
3
1.2.
Đặc điểm nguồn vốn ODA và những tác động tới sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia tiếp nhận
3

1.2.1. Đặc điểm của nguồn vốn ODA
3

1.2.2. Tác động của nguồn vốn ODA với quốc gia tiếp nhận
5
1.3.
Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA
11

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn ODA
12

1.3.2. Một số chỉ tiêu chung được đề cập khi đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ODA
14
1.4.
Nguồn vốn ODA với Chương trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam
16

1.4.1. Khu vực kinh tế tư nhân và vị trí trong nền kinh tế Việt Nam
16

1.4.2. Nguồn vốn ODA cho Chương trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam 18
18

Chương 2:ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA QUA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHU VỰC TƯ NHÂN VIỆT NAM
20
2.1.
Nguồn vốn ODA của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam
20

2.1.1. Vài nét về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
20

2.1.2. Tình hình thu hút nguồn vốn ODA, và cam kết tài trợ ODA của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam trong thời gian qua
23
2.2.
Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam của nhà tài trợ EC
25

2.2.1. Khái quát về Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam
25

2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam từ Chương trình Hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam
29

2.2.3. Thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế thị trường tại Việt Nam
31
2.3.
Thực trạng công tác quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn viện trợ đối với Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam
34

2.3.1. Tình hình triển khai, phân bổ nguồn vốn viện trợ của dự án cho các hợp phần, các địa phương
34

2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Chương trình Hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam
37

2.3.3. Đánh giá hiệu quả của quá trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chương trình
43

2.3.4. Những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, phân bổ và sử dụng nguồn vốn tài trợ của Chương trình
53

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC TƯ NHÂN VIỆT NAM
56
3.1.
Phương hướng phát triển kinh tế đối với khu vực ngoài quốc doanh
56

3.1.1. Mục tiêu tổng quát
56

3.1.2. Mục tiêu cụ thể
57
3.2.
Giải pháp nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn vốn ODA cho phát triển khu vực tư nhân Việt Nam
57

3.2.1. Các giải pháp về cơ chế, chính sách
58

3.2.2. Các giải pháp tăng cường nguồn vốn ODA cho phát triển khu vực tư nhân Việt Nam
59

3.2.3. Hỗ trợ trực tiếp nguồn vốn ODA cho các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân
60

3.2.4. Nâng cao tính hiệu quả với các dự án phát triển doanh nghiệp trên cơ sở tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế
61

3.2.5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn
63

3.2.6. Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện dự án
64

3.2.7. Tăng cường kiểm tra giám sát các dự án có vốn ODA
65
3.3.
Một số kiến nghị
66

3.3.1. Đối với các Bộ, ban, ngành, địa phương
66

3.3.2. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta
68

3.3.3. Đối với các cơ quan chủ quản, các Ban quản lý thực hiện Dự án, Chương trình
68

KẾT LUẬN
70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của EC tại "Chương trình hỗ t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của EC tại "Chương trình hỗ t sẽ giúp ích cho bạn.