Đề tài: Tài sản cố định


PHẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TSCĐ
VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ
1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ
a) Khái niệm TSCĐ
b) Đặc điểm TSCĐ
2. Phân loại TSCĐ
3. Khái quát chung về hao mòn về khấu hao TSCĐ
4. Một số quy định về khấu hao TSCĐ
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
1. Phương pháp khấu hao đường thẳng
2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
III. NỘI DUNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán:
3. Khái quát về các hình thức tổ chức hạch toán khấu hao TSCĐ
.


Xem Thêm: Tài sản cố định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.