Đề tài: Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành vận tải hàng không của Tổng công ty hàng không Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1. Cổ phần hóa công ty Nhà nước

2. Thành lập mới doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp

3. Chuyển đổi Công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

4. Về bổ sung phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp thành viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1. Chức năng nhiệm vụ

1.1.Chức năng và cơ cấu của Hội đồng quản trị

1.2. Chức năng và tổ chức của Hội đồng quản trị

1.3. Chức năng của tổng giám đốc

1.4. Chức năng của phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

1.5. Chức năng của bộ máy giúp việc

2. Cơ cấu tổ chức

III.LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty là

2. Lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty bao gồm

3. Phạm vi kinh doanh: trong nước và ngoài nước


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1.Quy mô và xu hướng đầu tư phát triển của tổng công ty hàng không Việt Nam

2.Đặc điểm hoạt động đầu tư của tổng công ty hàng không Việt Nam

2.1) Đặc điểm nguồn vốn đầu tư

2.2) Đặc điểm về hoạt động đầu tư

2.3. Đặc điểm về hình thức huy động vốn đầu tư

2.3.1.Vốn chủ sở hữu

2.3.3.Vốn đầu tư từ các nguồn khác

3.Thực trạng các hoạt động đầu tư phát triển của tổng công ty hàng không Việt Nam

3.1Hoạt động đầu tư phát triển đội máy bay

3.1.1) Đầu tư hiện đại hoá đội máy bay khai thác

3.1.2) Đầu tư tăng tỷ lệ máy bay sở hữu trên đội máy bay khai thác

3.1.2) Các hình thức huy động vốn đầu tư phát triển đội máy bay

3.2.Hoạt động đầu tư phát triển đổi mới máy móc trang thiết bị

3.3.Hoạt động đầu tư phát triển xây dựng nhà xưởng

3.4.Hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực

3.5.Đầu tư tài sản vô hình

3.5.1.Đầu tư phát triển mạng đường bay

3.5.1.1Mạng đường bay quốc tế

3.5.1.2.Mạng đường bay nội địa

3.6.Hoạt động đầu tư phát triển ra ngoài doanh nghiệp

II.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1.Kết quả đạt được

1.1. Những kết quả chung

1.2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư đội máy bay sở hữu của Tổng công ty

1.2.1- Giai đoạn 2001-2005

1.1.2 - Giai đoạn 2006-2010

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

2.Tồn tại và nguyên nhân

2.1.Tồn tại

2.2.Một số nguyên nhân

2.2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2.2 Nguyên nhân chủ quanCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Chiến lược phát triển

2. Định hướng đầu tư giai đoạn 2006 - 2010

II. NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1. Những quan điểm cơ bản

2. Những giải pháp cơ bản đẩy mạnh hoạt động đầu tư

2.1.Giải pháp tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển

2.1.1.Vốn vay tín dụng nước ngoài

2.1.2. Phát hành trái phiếu quốc tế

2.1.3. Tranh thủ vốn tài trợ phát triển chính thức ODA

2.1.4 Vốn từ liên doanh, liên kết với nước ngoài

2.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

2.3 Giải pháp về các chính sách khoa học, công nghệ và công nghiệp hàng không

2.4. Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng của Vietnam Airlines

2.5.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của Vietnam Airlines

2.5.1.Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất kỹ thuật tại các cảng sân bay cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty tại các cảng sân bay

2.5.2. Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch làm cơ sở định hướng cho hoạt động đầu tư

2.5.3. Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư

2.5.4.Nâng cao hiệu quả đầu tư

2.5.5.Nâng cao năng lực quản lý đầu tư

2.5.6.Đa dạng hoá hoạt động đầu tư, chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.5.7.Tạo môi trường lành mạnh, an toàn, minh bạch cho hoạt động đầu tư


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành vận tải hàng không của Tổng công ty hàng không Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành vận tải hàng không của Tổng công ty hàng không Việt sẽ giúp ích cho bạn.