Đề tài: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN


1. KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1.1. Khái niệm Khu công nghiệp

1.2. Đặc điểm của KCN

1.3. Các loại hình Khu công nghiệp

2. VAI TRÒ CỦA KCN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An

2.2. Sự cần thiết hình thành các khu công nghiệp ở Nghệ An

2.3. Vai trò của khu công nghiệp đối với tỉnh Nghệ An

3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN NGHỆ AN

3.1. Các nhân tố ảnh hưởng

3.2. Các điều kiện để thu hút đầu tư vào các KCN

3.3. Các tiêu chí đánh giá mức độ thu hút đầu tư vào các KCN

4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN

4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định

4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh

4.3. Kinh nghiệm của Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương)

4.4. Những kết luận rút ra từ kinh nghiệm của các địa phương


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN QUA

1. HỆ THỐNG CÁC KCN VÀ KKT TỈNH NGHỆ AN

1.1. Khu công nghiệp Nam Cấm

1.2. KCN Bắc Vinh

1.3. KCN Hoàng Mai

1.4. KCN Cửa Lò

1.5. Các KCN đang xây dựng

2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA KKT ĐN NA

2.1. Chính sách về thuế

2.2. Chính sách về đất đai

2.3. Cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng và san nền

2.4. Một số chính sách khác

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN

3.1. Những thành tựu đạt được

3.2. Những khó khăn, tồn tại

3.3. Nguyên nhân những tồn tại


CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN NGHỆ AN

1. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010.

1.1. Mục Tiêu

1.2. Nhiệm vụ

1.3. Giải pháp

2. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN CỦA TỈNH NGHỆ AN.

2.1. Bối cảnh kinh tế xã hội.

2.2. Triển vọng thu hút đầu tư vào các KCN ở Nghệ An

2.3. Quan điểm phát triển Khu công nghiệp

2.4. Kế hoạch phát triển các Khu công nghiệp Nghệ An đến năm 2015

2.5. Dự báo về khả năng thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An trong kế hoạch 2009 – 2015

3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở NGHỆ AN THỜI KỲ 2009 - 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

3.1. Hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển KCN, xác định rõ danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

3.2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo môi trường chính trị, xã hội ổn định trên địa bàn tỉnh

3.3. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế

3.4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

3.5. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội

3.6. Chăm lo bảo vệ tốt môi trường

3.7. Đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến, vận động đầu tư vào các KCN


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.