Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư Bất động sản tại BIDV Quang Trung


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BIDV QUANG TRUNG VÀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


1.1. Tổng quan về BIDV Quang Trung

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Quang Trung

1.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của BIDV Quang Trung

1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung trong thời gian qua

1.1.3.1 Kết quả hoạt động chung

1.1.3.2 Hoạt động huy động vốn

1.1.3.3 Hoạt động tín dụng

1.1.3.4 Hoạt động dịch vụ

1.2. Khái quát công tác thẩm định các dự án đầu tư tại BIDV Quang Trung

1.2.1. Những quy định của BIDV Quang Trung đối với hình thức cho vay theo dự án đầu tư

1.2.1.1 Đối tượng

1.2.1.2 Điều kiện cho vay

1.2.2. Số lượng và quy mô các dự án đầu tư được thẩm định tại BIDV Quang Trung

1.2.2.1 Theo loại hình cho vay

1.2.2.2 Theo thành phần kinh tế

1.2.2.3 Theo loại tiền gửi


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI BIDV QUANG TRUNG

2.1. Dự án BĐS và yêu cầu của công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS tại BIDV Quang Trung

2.1.1. Khái quát các dự án đầu tư BĐS tại BIDV Quang Trung

2.1.2. Đặc điểm các dự án đầu tư BĐS

2.1.3. Yêu cầu của công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS tại BIDV Quang Trung

2.1.3.1 Vai trò của công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS tại Chi nhánh

2.1.3.2 Yêu cầu chung được đặt ra đối với công tác thẩm định dự án

2.1.3.3 Yêu cầu của công tác thẩm định đối với dự án đầu tư BĐS

2.2. Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư BĐS tại BIDV Quang Trung

2.2.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư BĐS

2.2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư BĐS

2.2.2.1 Thẩm định hồ sơ vay vốn

2.2.2.2 Thẩm định về khách hàng vay vốn

2.2.2.3 Thẩm định về dự án đầu tư

2.2.2.4 Thẩm định tài sản đảm bảo

2.2.3. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư BĐS

2.2.3.1 Phương pháp đối chiếu, so sánh các chỉ tiêu

2.2.3.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự

2.2.3.3 Phương pháp phân tích dựa trên độ nhạy của dự án đầu tư

2.2.3.4 Phương pháp triệt tiêu rủi ro

2.3. Minh họa công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS “Trung tâm thương mại Opera” Số 6 Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn

2.3.1.1 Giới thiệu chung về khách hàng vay vốn

2.3.1.2 Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn

2.3.1.3 Thẩm định năng lực tài chính

2.3.1.4. Tình hình quan hệ với ngân hàng

2.3.2. Thẩm định dự án đầu tư

2.3.2.1 Giới thiệu chung về dự án đầu tư

2.3.2.2 Hồ sơ pháp lý dự án

2.3.2.3 Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án

2.3.2.4 Thẩm định về phương diện kỹ thuật công nghệ của dự án

2.3.2.5 Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi phương án nguồn

2.3.2.6 Thẩm định hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án

2.3.2.7 Đánh giá thuận lơi, khó khăn và những rủi ro có thế xảy ra với dự án

2.4. Đánh giá công tác thẩm định các dự án đầu tư BĐS tại BIDV Quang Trung

2.4.1. Những kết quả đạt được

2.4.2. Những hạn chế

2.4.3. Những nguyên nhân

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI BIDV QUANG TRUNG

3.1. Định hướng phát triển hoạt động của BIDV Quang Trung trong thời gian tới

3.1.1. Định hướng hoạt động của Chi nhánh

3.1.2. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại Chi nhánh

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án bất động sản tại BIDV Quang Trung

3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực

3.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin

3.2.3. Đổi mới, hoàn thiện nội dung và nâng cao phương pháp thẩm định

3.2.4. Hiện đại hoá công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác thẩm định

3.2.5. Một số giải pháp khác

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.3.3. Kiến nghị khácKẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư Bất động sản tại BIDV Quang Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư Bất động sản tại BIDV Quang Trung sẽ giúp ích cho bạn.