Đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội. Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI


1. Khái niệm chung về đầu tư và đầu tư nước ngoài

1.1 Khái niệm về đầu tư

1.2 Khái niệm về đầu tư nước ngoài

2. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.1 Khái niệm

2.2 Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài

*Về mặt kinh tế

*Về mặt xã hội

*Về mặt môi trường


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

1. Kết quả thu hút vốn FDI tại Hà Nội

1.1 Tình hình thu hút vốn FDI thời gian qua.

1.2 FDI phân theo ngành nghề

1.3 FDI phân theo vùng lãnh thổ xuất xứ nguồn đầu tư

2. Hiệu quả hoạt động nguồn vốn FDI

2.1 FDI góp phần gia tăng vốn đầu tư phát triển

2.2 FDI góp phần gia tăng năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh tế nói chung

2.3 Đóng góp của khối FDI đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội

2.4 FDI với việc chuyển giao công nghệ

2.5 FDI với việc đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu

2.6 FDI với việc tạo việc làm cho người lao động

2.7 FDI và vấn đề tạo nguồn thu cho ngân sách

3. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

3.1 Hạn chế còn tồn tại

3.2 Nguyên nhân của những hạn chếCHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN FDI TẠI HÀ NỘI


1. Định hướng thu hút FDI đến năm 2010

1.1 Mục tiêu thu hút FDI

1.2 Định hướng thu hút FDI

1.2.1 Theo lĩnh vực đầu tư

1.2.2 Theo đối tác đầu tư

2. Một số giải pháp năng cao hiệu quả thu hút và sử dụng FDI

2.1 Cải cách về chính sách, luật pháp

2.2 Cải cách về hành chính

2.3 Cải cách về quy hoạch

2.4 Cải cách về công tác quản lý của nhà nước

2.5 Cải cách về xây dựng cơ chế ưu đãi

2.6 Cải cách về xúc tiến đầu tư

2.7 Cải thiện cơ cở hạ tầng

2.8 Cải thiện nguồn nhân lực


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội. Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội. Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.