Đề tài:
THẨM ĐỊNH- NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÍN DỤNG THEO DỰ ÁN
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG
I. Thẩm định dự án
1. Khái niệm và sự cần thiết thẩm định dự án
2. Nội dung thẩm định dự án
3. Mục đích thẩm định
II.Đầu tư tín dụng theo dự án
1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư tín dụng theo dự án
1.1. Đầu tư tín dụng theo dự án
1.2. Đặc điểm của đầu tư tín dụng theo dự án
2. Hiệu quả của đầu tư tín dụng theo dự án
2.1. Nguyên tắc xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư tín dụng
2.2. Hiệu quả đầu tư tín dụng của ngân hàng
2.3. Một số chỉ tiêu hiệu quả đầu tư tín dụng theo dự án
III.Vai trò của thẩm định đối với hoạt động đầu tư tín dụng của ngân hàng
1. Thẩm định giúp lựa chọn dự án để đầu tư
2. Thẩm định đánh giá mức độ phù hợp của dự án với kế hoạch, qui
hoạch phát triển
3. Thẩm định giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng
4. Giúp xác định rõ ràng trách nhiệm với các khoản vay
5. Giúp ngân hàng đánh giá đúng giá trị của tài sản thế chấp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM
I. Hoạt động thẩm định của các ngân hàng
1. Cơ chế thẩm định
2. Qui trình thẩm định đối với dự án đầu tư tín dụng
II. Những vướng mắc khó khăn trong quá trình thẩm định của ngân hàng
1. Năng lực thẩm định của ngân hàng
2. Hệ thống thông tin tài chính và phi tài chính
3. Một số yếu tố khác
CHƯƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP
I.Về phía nhà nước
II.Về phía ngân hàng
III. Đối với cán bộ ngân hàng làm công tác thẩm định


Xem Thêm: Thẩm định- nhân tố quyết định đến hiệu quả đầu tư tín dụng theo dự án "
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm định- nhân tố quyết định đến hiệu quả đầu tư tín dụng theo dự án " sẽ giúp ích cho bạn.