Đề tài:
NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN GIA TĂNG VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ 2001-2005
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Tổng quan về FDI
I. Lý luận chung về FDI
1. KháI niệm về FDI
2. Vị trí và tác động kinh tế của FDI
II. Lý luận về FDI cho phát triển kinh tế ở Việt Nam
1. Vốn FDI đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế Việt Nam
2. Vai trò và ý nghĩa của FDI tại Việt Nam
3
3
3
6
8
8
8
Chương II. Thực trạng của FDI ở Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000
I. Đánh giá chung về vốn FDI tại Việt Nam thời kỳ 1996 – 2000
1. Mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 1996 – 2000
2. Thực trạng vốn FDI thời kỳ 1996 – 2000
3. Kết quả đạt được
II. Tác động của vốn FDI cho quá trình phát triển kinh tế trong thời gian qua
1. Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tăng cường xuất khẩu, tăng thu cho ngân sách
2. Tăng thêm việc làm và thu nhập cho người lao động
3. Tác động tích cực tới chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá
4. Tác động tới chuyển giao công nghệ
III. Một số hạn chế của hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam
1. Những hạn chế của hệ thông pháp luật ĐTNN tại Việt Nam
2. Những hạn chế của quá trình thực hiện
13
13
13
14
21
22

22

22
22
23
24


Xem Thêm: Những biện pháp cơ bản gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp cơ bản gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.