Đề tài: Thực trạng, định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển hệ thống cảng của Cục hàng không Việt Nam


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG HÀNG KHÔNG


I. Cảng Hàng không

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Vai trò

3.1 Vai trò của Cảng Hàng không đối với nền kinh tế quốc gia

3.2 Đối với sự phát triển của công nghiệp Hàng không quốc gia

3.3 Đối với sự phát triển của văn hoá xã hội

II. Đầu tư phát triển các Cảng Hàng không

1. Khái niệm đầu tư phát triển

2. Phân loại đầu tư phát triển

3. Các đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển Cảng Hàng không

4. Nhân tố ảnh hưởng

4.1 Xu hướng đơn giản hoá thủ tục

4.2 Xu hướng xây dựng thành các tụ điểm hàng không khu vực

4.3 Xu hướng đô thị hoá

4.4 Các Cảng Hàng không sẽ trở thành các tổ hợp kinh tế - kỹ thuật – dịch vụ khổng lồ

4.5 Xu hướng ngày càng chú trọng tăng lưu lượng vận chuyển hàng hoá

4.6 Xu hướng thương mại hoá, quốc tế hoá các Cảng Hàng không

III. Nội dung của hoạt động đầu tư phát triển hệ thống Cảng Hàng không

1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng Hàng không

1.1 Airside ( khu bay)

1.2 Landside ( khu nhà ga )

2. Đầu tư mua sắm trang thiết bị

3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

4. Đầu tư phát triển các Cảng Hàng không quốc tế


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

I. Vài nét hệ thống Cảng Hàng không Việt Nam

1. Kết cấu mạng Cảng Hàng không

2. Tình hình hoạt động của các Cụm Cảng Hàng không

3. Đánh giá hệ thống Cảng Hàng không Việt Nam

II. Thực trạng đầu tư phát triển hệ thống Cảng Hàng không Của Cục Hàng không Việt Nam

1.Các Nguồn vốn đầu tư vào Cảng Hàng không

2.Nội dung đầu tư

2.1.Đầu tư cơ sở hạ tầng

2.1.1 Cụm cảng miền Nam

2.1.2 Cụm Cảng Hàng không miền Trung

2.1.3 Cụm Cảng Hàng không miền Bắc

3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

3.1. Đầu tư cho công tác tuyển dụng, đào tạo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực

3.2 Đầu tư các cơ sở đào tạo

4. Đầu tư mua sắm trang thiết bị

4.1 Lĩnh vực thông tin, dẫn đường, giám sát

4.1.1 Thông tin

4.1.2 Dẫn đường

4.1.3 Giám sát

4.2 Lĩnh vực khí tượng

4.3 Lĩnh vực thông báo tin tức hàng không

5. Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế

5.1 CHKQT Nội Bài

5.2 CHKQT Đà Nẵng

5.3 CHKQT Tân Sơn Nhất

5.4.CHKQT Cát Bi

5.5 CHKQT Chu Lai

5.6 CHKQT Long Thành

III. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển hệ thống Cảng Hàng không của Cục Hàng Không Việt Nam

1. Kết quả

1.1 Sự trang bị cho hệ thống cảng

1.1.1 Các Cảng Hàng không quốc tế

1.1.2 Các Cảng Hàng không nội địa

1.2 Nâng cao sản lượng khai thác các Hảng Hàng không

1.3 Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển hệ thống Cảng

1.3.1 Mức đóng góp cho ngân sách

1.3.2 Hiệu quả về mặt xã hội

2. Tồn tại

3. Nguyên nhân


CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG HÀNG KHÔNG CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

I. Định hướng

1. Quan điểm đầu tư phát triển

2. Mục tiêu đâu tư phát triển

3. Nội dung quy hoạch đầu tư đến năm 2020

4. Định hướng quy hoạch giai đoạn đến năm 2030

4.1 Mạng CHK toàn quốc đến năm 2030

4.2 Các CHKQT

4.3 Các CHKNĐ

II. Các giải pháp

1. Hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng chính sách đầu tư phát triển Cảng Hàng không

1.1. Thay đổi tư duy các nhà làm chính sách

1.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

2. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, mất tập trung

2.1. Tập trung đầu tư phát triển có trọng điểm

2.2. Phải tính toán chi tiết toàn diện các yếu tố

2.3. Xác định quy mô và cấp hạng Cảng Hàng không

3. Hoàn thiện công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực

3.1 Sắp xếp, tổ chức định mức lao động Cảng Hàng không

3.2. Nâng cao hiệu quả việc thu hút nguồn nhân lực cho các Cảng Hàng không

3.3. Nâng cao hiệu quả việc cân đối cung - cầu nhân lực trong Cảng Hàng không

3.4 Xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện cho các Cảng Hàng không

4. Tạo vốn phát triển

5. Đơn giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án

6. Thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp tham gia khai thác, cung ứng dịch vụ tại cảng hàng không

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng, định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển hệ thống cảng của Cục hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển hệ thống cảng của Cục hàng sẽ giúp ích cho bạn.