Đề tài: Giải pháp nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn ODA của Anh vào Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN VỐN ODA CỦA ANH VÀO VIỆT NAM


1.1 Đặc điểm nguồn vốn ODA của Anh

1.1.1 Tổng quan về ODA Vương Quốc Anh

1.1.2 Cách thức tiếp cận hợp tác phát triển của Anh

1.2 Thực trạng thu hút ODA của Anh ở Việt Nam

1.2.1 Tổng quan về ODA của Anh vào Việt Nam

1.2.2 Các giai đoạn tiếp cận và sử dụng nguồn vốn ODA của Anh

1.2.3 Cơ cấu ODA của Anh vào Việt Nam

1.2.4 Đặc điểm về nguồn vốn ODA của Anh tại Việt Nam

1.3 Đánh giá ảnh hưởng của ODA Anh tới phát triển kinh tế Việt Nam

1.3.1 Ảnh hưởng Vĩ mô

1.3.2. Ảnh hưởng tích cực tới công tác xoá đói giảm nghèo của Việt Nam

1.3.3 Những hạn chế trong thu hút nguồn vốn ODA của Anh vào Việt Nam

1.3.4 Từ những kết quả đã đạt được và những yếu kém trong thu hút và sử dụng ODA , có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau


PHẦN 2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT NGUỒN VỐN ODA CỦA ANH VÀO VIỆT NAM

2.1 Cơ hội và thách thức trong thu hút ODA Anh và phương hướng sử dụng vốn ODA Anh tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2015

2.1.1 Cơ hội trong thu hút nguồn vốn ODA của Anh

2.1.2 Thách thức trong việc thu hút nguồn vốn ODA của Anh

2.2 Giải pháp nâng cao khả năng thu hút ODA của Anh

2.2.1 Giải pháp chung cho thu hút ODA của Việt Nam

2.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ODA của Anh

KẾT LUẬN

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn ODA của Anh vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn ODA của Anh vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.