Đề tài: Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI vào ngành bưu chính - viễn thông giai đoạn 2011 - 2015


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015


1.1. Khái quát về ngành bưu chính – viễn thông ở Việt Nam

1.1.1. Sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam

1.1.2. Đặc điểm kinh doanh phục vụ của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam

1.1.3. Vai trò của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong đời sống kinh tế xã hội

1.1.4. Hệ thống các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam

1.2. Sự cần thiết phải tăng cường thu hút FDI vào ngành bưu chính viễn thông VN giai đoạn 2011-2015

1.2.1. Vai trò của FDI đối với sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông ở Việt Nam

1.2.2. Mục tiêu phát triển ngành bưu chính viễn thông và nhu cầu gia tăng vốn đầu tư

1.2.3. Sự hạn chế về khả năng vốn tài chính

1.2.4. Sự hạn chế về khả năng và trình độ công nghệ


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THU HÚT VỐN FDI TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

2.1 Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI của ngành bưu chính – viễn thông Việt Nam giai đoạn 2006-2010

2.1.1. Kế hoạch thu hút FDI thời kỳ 2006-2010 và các nhân tố tác động

2.1.2. Các nhân tố tác động đến nguồn vốn FDI giai đoạn 2006 – 2010

2.2 phân tích tình hình thực hiện KH thu hút vốn FDI vào ngành bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

2.2.1 Quy mô thu hút

2.2.2 Cơ cấu thu hút

2.2.3.Đánh giá tác động của FDI đến sự phát triển cùa ngành bưu chính viễn thông giai đoạn 2006 – 2010

2.3 .Kết luận về thực trạng thu hút vốn FDI vào ngành bưu chính viễn thông giai đoạn 2006 – 2010

2.3.1 .Những mặt được

2.3.2 Hạn chế

2.3.3Nguyên nhân


CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN FDI TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015

3.1.Định hướng phát triển của ngành bưu chính – viễn thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015

3.1.1 Xu hướng phát triển của viễn thông thế giới

3.1.2. Định hướng phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3.2 Nhu cầu thu hút FDI vào ngành bưu chính viễn thông giai đoạn 2011-2015

3.2.1.Mục tiêu thu hút vốn FDI vào ngành bưu chính viễn thông giai đoạn 2011 – 2015

3.2.2.Chỉ tiêu thu hút

3.3. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN FDI VÀO LĨNH VỰC BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

3.3.1. Giải pháp vĩ mô

3.3.2. Giải pháp vi mô

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI vào ngành bưu chính - viễn thông giai đoạn 2011 - 2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI vào ngành bưu chính - viễn thông giai đoạn 2011 - 2015 sẽ giúp ích cho bạn.