Đề tài: Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM SANG LÀO


1.1Khái quát về đầu tư của Việt Nam sang Lào

1.1.1Lịch sử quá trình đầu tư của Việt Nam sang Lào

1.1.2Các hình thức đầu tư của Việt Nam sang Lào

1.2Thực trạng đầu tư Việt Nam sang Lào

1.2.1ODA

1.2.2 FDI

1.3 Đánh giá thành tựu và hạn chế

1.3.1 Thành tựu

1.3.2 Hạn chế


CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỢP TÁC ĐẦU TƯCỦA VIỆT NAM LÀO

2.1. Hiệu quả vốn ODA

2.3. Kết luận về hiệu quả hợp tác đầu tư VN sang Lào

2.3.1.Đánh giá chung

2.3.2.Bài học kinh nghiệm


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯCỦA VIỆT NAM SANG LÀO

3.1.Mục tiêu

3.2.Nguyên tắc hợp tác

3.2.1.Hợp tác đầu tư có xem xét đến mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

3.2.2.Tận dụng và khai thác có hiệu quả, hết tiềm năng thế mạnh mỗi bên, đảm bảo phát triển bền vững

3.2.3.Tăng cường ảnh hưởng của Việt Nam đối với Lào thông qua hoạt động đầu tư

3.2.4.Tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào

3.2.5. Định hướng cụ thể trong một số ngành và lĩnh vực

3.3.Các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước

3.3.1.Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư ra nước ngoài từ phía Việt Nam

3.3.2. Tăng cường tổ chức công tác xúc tiến đầu tư

3.3.3. Tăng cường năng lực tài chính và khoa học công nghệ

3.3.4. Các giải pháp về phía Lào

3.3.4.1. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút FDI từ Việt Nam

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ n sẽ giúp ích cho bạn.