Đề tài: Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang (2011-2015)


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU.

CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VỐN ĐẦU TƯ.


I. Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội

1. Khái niệm và phân loại kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội

1.1. Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

1.2. Phân loại kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

2. Vai trò và đặc trưng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

3. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (kế hoạch 5 năm)

3.1. Khái niệm và vị trí

3.2. Nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm

II. Vốn đầu tư và phân loại vốn đầu tư

1.Khái niệm vốn đầu tư

2. Phân loại vốn đầu tư

2.1. Phân loại theo tài sản sản xuất

2.2. Theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

2.2. Theo nguồn hình thành

III. Vai trò của vốn đầu tư trong thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội

1. Vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển kinh tế xã hội

2. Vai trò của vốn đầu tư trong thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2006-2010) TỈNH BẮC GIANG

I.Tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

1.1. Những thành tựu đạt được

1.2. Những hạn chế còn tồn tại

II. Thực trạng huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2006-2010)

1. Nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang đủ để thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2006-2010)

2. Tình hình huy động vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2006-2010)

2.1. Các nguồn huy động vốn đầu tư

2.2. Về cơ cấu huy động vốn đầu tư theo cơ cấu kinh tế

2.3. Đánh giá về việc thu hút đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang (2006-2010)


CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯTHỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2011-2015) TỈNH BĂC GIANG

I. Tổng quan về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội(2011-2015) của tỉnh Bắc Giang

1. Mục tiêu về phát triển kinh tế

2. Nhu cầu vốn đầu tư cần thiết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng

3. Quan điểm thu hút vốn đầu tư

4. Định hướng thu hút vốn đầu tư

4.1. Định hướng nguồn thu hút vốn đầu tư

4.2. Định hướng ngành

II. Giải pháp thu hút vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2011-2015) của tỉnh Bắc giang

1. Hoàn thiện quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

2. Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, nông nghiêp và dịch vụ

3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và lựa chọn đối tác đầu tư

4. Cải cách về thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang (201
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang (201 sẽ giúp ích cho bạn.