Đề tài: Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ VIỆT NAM VÀO CHDCND LÀO


1.1. Khái niệm,bản chất và đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

1.1.1. khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1.2. Bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1.3. Đặc điểm chủ yếu của vốn FDI hiện nay

1.2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.2.1. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

1.2.2. Hình thức Doanh nghiệp lien doanh (joint Ventur Company-JVC)

1.2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.3.1. Các yêú tố bên trong ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.3.1.2. Về môi trường tài nguyên thiên nhiên

1.3.1.3. Về vị trí địa lý

1.3.1.4. Về thủ tục hành chính

1.3.1.5. Nguồn lao động phục vụ cho các dự án FĐI

1.3.2. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.3.2.1. Xu hướng quốc tế hiện nay

1.3.2.2. Tác động từ các thị trường cạnh tranh

1.3.2.3.Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài

1.4. Sự cần thiết tăng cường FDI của Việt nam vào Lào

1.4.1.Sự cần thiết huy động FDI

1.4.2. Sự cần thiết huy động FDI từ Việt Nam

1.4.2.1. Vai trò của FDI


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ VIỆT NAM VÀO CHDCND LÀO TRONG NHỮNG NĂM QUA

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của CHDCND Lào

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.2. Thực trạng thu hút FDI từ Việt Nam vào CHDCND Lào trong thời gian qua

2.2.1. Thực trạng thu hút FDI theo cấp phép đầu tư

2.2.2. Thực trạng thu hút FDI theo ngành kinh tế của Lào

2.2.3. Thực trạng thu hút FDI theo vùng kinh tế của Lào

2.3. Đánh giá kết quả thu hút FDI từ Việt Nam vào CHDCND Lào

2.3.1. Đánh giá tác tích cực động của FDI từ VN đến phát triển kinh tế của Lào

2.3.1.1. FDI từ Việt Nam làm thúc đẩy các ngành kinh tế của Lào

2.3.1.2. Đánh giá tác động của FDI từ VN đến tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động

2.3.1.3. FDI từ Việt Nam góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật trong các ngành sản xuất của Lào

2.3.2. Những hạn chế

2.3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút FDI từ VN sang CHDCND Lào

2.3.3.2. Những khó khăn trong việc thu hút FDI từ VN sang CHDCND Lào


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ VIỆT NAM VÀO CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2020

3.1. Định hướng thu hút FDI từ Việt Nam sang CHDCND Lào đến năm 2020

3.1.1. Định hướng chung về thu hút FDI cho phát triển kinh tế - xã hội

3.1.2. Định hướng thu hút FDI cho phát triển kinh tế - xã hội theo lĩnh vực đầu tư

3.1.3.Định hướng thu hút FDI cho phát triển kinh tế - xã hội phân theo vùng

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút FDI vào CHDCND Lào

3.2.1. Tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút FDI từ Việt Nam vào

3.2.2. Xây dựng chiến lược thu hút FDI từ Việt Nam

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tăng cường sự quản lý của Nhà nước

3.3. Những kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

3.3.2 Kiến nghị với Uỷ ban kế hoạch và đầu tư

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào sẽ giúp ích cho bạn.