Đề tài: Tác động của đầu tư với phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia. Liên hệ với thực tế Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM


1.1. Đầu tư

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại

1.2. Tăng trưởng kinh tế

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Tính chất hai mặt của tăng trưởng kinh tế

1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TỚI TĂNG TRƯỞNG & CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

2.1. Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế

2.1.1. Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế

2.1.2. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế

2.1.3. Đầu tư phát triển tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế


CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TỚI TĂNG TRƯỞNG & CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Tổng quan về hoạt động đầu tư và tình hình tăng trưởng của Việt Nam

3.1.1. Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư

3.1.2. Tình hình tăng trưởng & phát triển kinh tế Việt Nam

3.2. Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

3.2.1. Tác động của đầu tư đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế Việt Nam

3.2.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

3.3. Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

3.3.1. Đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

3.3.2. Đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ

3.3.3. Đầu tư với chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế


CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ TÁC ĐỘNG GIỮA ĐẦU TƯ VỚI TĂNG TRƯỞNG & CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

4.1. Mục tiêu quan điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

4.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam

4.1.2. Phương hướng đầu tư

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm tác động đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và bố trí kế hoạch đầu tư

4.2.2. Phân bổ và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả

4.2.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động

4.2.4. Đổi mới và hoàn thiện chính sách đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

4.2.5. Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư

4.2.6. Giải pháp phát huy vai trò tích cực của đầu tư đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tác động của đầu tư với phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia. Li
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của đầu tư với phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia. Li sẽ giúp ích cho bạn.