Đề tài: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HÀ NỘI


1.1. Giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội

1.1.1. Đặc điểm kinh tế

1.1.1.1. Công nghiệp

1.1.1.2. Dịch vụ

1.1.1.3. Nông nghiệp

1.1.1.4. Đầu tư

1.1.1.5. Hoạt động xuất nhập khẩu

1.1.2. Đặc điểm xã hội

1.1.2.1. Giáo dục

1.1.2.2. Y tế

1.1.2.3. Nhà ở

1.2. Sự cấp thiết trong việc thu hút FDI của thành phố Hà Nội

1.3.Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút vốn FDI vào Hà Nội

1.3.1. Thuận lợi

1.3.1.1. Vị trí địa lí

1.3.1.2. Hà Nội tập trung lực lượng lao động trình độ cao so với cả nước

1.3.1.3.Hà Nội còn là một trung tâm đầu não chính trị của cả nước

1.3.1.4. Hà Nội là nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển

1.3.2.Khó khăn trong việc thu hút FDI vào Hà Nội

1.3.3. Đánh giá chung


Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1.Thực trạng hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hà Nội

2.1.1. Số lượng và quy mô các dự án

2.1.2. Ngành và lĩnh vực thu hút đầu tư

2.1.3. Thu hút đầu tư của Hà Nội so với các thành phố khác trong cả nước

2.2. Những đóng góp của hoạt động thu hút FDI trong sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội thời gian qua

2.2.1. Về mặt kinh tế

2.2.2. Về mặt xã hội

2.3. Đánh giá tình hình thu hút FDI vào Hà Nội thời gian qua

2.3.1. Kết quả đạt được

2.3.2. Tồn tại

2.3.3. Nguyên nhân

2.3.3.1. Chính sách thu hút FDI

2.3.3.2. Kết cấu hạ tầng

2.3.3.3. Những vấn đề về nguồn nhân lực

2.3.3.4. Những vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính


Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI VÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Định hướng và mục tiêu đặt ra đối với hoạt động thu hút FDI vào thành phố Hà Nội

3.1.1. Định hướng

3.1.2. Mục tiêu

3.2. Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào thành phố Hà Nội

3.2.1. Giải pháp về quy hoạch thành phố Hà Nội

3.2.2. Giải pháp về công tác quản lý.

3.2.3. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính.

3.2.4. Giải pháp cải thiện kết cấu cơ sở hạ tầng.

3.2.5. Giải pháp về lao động, đào tạo nguồn nhân lực.

3.2.6. Giải pháp về hoạt động xúc tiến đầu tư.

3.2.7. Một số vấn đề khác.

3.2.8. Giải pháp từ phía doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.