Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chi đầu tư từ Ngân sách nhà nước


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI ĐẦU TƯ TỪ NSNN

1.1.1 Khái niệm và sự cần thiết khách quan

1.1.1.1 Khái niệm

1.1.1.2 Sự cần thiết khách quan

1.1.2 Nội dung chi đầu tư của NSNN

1.1.3 Đặc điểm chi đầu tư của NSNN

1.2 HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ CỦA NSNN

1.2.1 Nhận thức về hiệu quả chi đầu tư

1.2.2 Tiêu chí đánh giá hiệu quả chi đầu tư của NSNN

1.2.2.1 Tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính

1.2.2.2 Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế quốc dân

1.2.3 Hậu quả của chi đầu tư từ NSNN kém hiệu quả

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ TỪ NSNN

1.3.1 Các nhân tố khách quan

1.3.2 Các nhân tố chủ quan


Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA

2.1. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TỪ NGUỒN NSNN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY

2.1.1. Thực trạng về chi đầu tư XDCB và mua sắm

2.1.2. Đánh giá hiệu quả chi đầu tư cho XDCB và mua sắm từ NSNN

2.1.2.1. Hiệu quả trước quá trình đầu tư

2.1.2.2. Hiệu quả trong quá trình đầu tư

2.1.2.3. Hiệu quả sau đầu tư

2.2. THỰC TRẠNG CHI ĐẦU TƯ TỪ NSNN CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.2.1. Thực trạng chi đầu tư NSNN cho các chương trình mục tiêu quốc gia

2.2.1.1. Các chương trình mục tiêu quốc gia

2.2.1.2 Thực trạng về vốn cho thực hiện mục tiêu các chương trình quốc gia

2.2.2 Đánh giá hiệu quả chi đầu tư từ NSNN cho chương trình dự án

2.2.2.1 Những kết quả đạt được

2.2.2.2.Những hạn chế yếu kém


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ TỪ NSNN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN

3.1.1 Định hướng chi đầu tư từ NSN trong thời gian tới

3.1.2 Quan điểm sử dụng vốn đầu tư từ NSNN

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI ĐẦU TƯ TỪ NSNN

3.2.1. Giải quyết dứt điểm Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

3.2.2. Nhà nước cần hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn

3.2.3. Sắp xếp lại phạm vi và các nội dung chi đầu tư từ NSNN một cách hợp lý

3.2.4. Đổi mới cơ chế quản lý chi đầu tư từ NSNN theo hướng thực hiện cơ chế đơn đặt hàng và mua lại sản phẩm cuối cùng

3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

3.3.1. Đồng bộ hóa hệ thống pháp luật và có chế tài xử phạt nghiêm minh

3.3.2. Đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và công khai trong cung cấp thông tin kinh tế - xã hội

3.3.3. Sớm triển khai áp dụng các phương thức tiên tiến vào quản lý chi NSNN

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chi đầu tư từ Ngân sách nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chi đầu tư từ Ngân sách nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.