TÊN ĐỀ TÀI: Quan hệ hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa VN và các nước ASEAN

MỤC LỤC​ ​ ​ LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN. 4
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ASEAN. 4
1.2 Sự cần thiết tham gia vào ASEAN của Việt Nam. 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUAN HỆ HỢP TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN. 12
2.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước ASEAN vào Việt Nam. 12
2.1.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào Việt Nam. 15
2.1.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia vào Việt Nam. 19
2.1.3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thái Lan vào Việt Nam. 22
2.1.4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước còn lại vào Việt Nam. 24
2.2 Đánh giá FDI của ASEAN vào Việt Nam. 28
2.2.1 Đánh giá những thành công đạt được. 28
2.2.2 Hạn chế của FDI của ASEAN vào Việt Nam. 29
2.2.3 Nguyên nhân của sự hạn chế. 31
2.3 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam vào các nước ASEAN. 31
2.4 Đánh giá đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam vào các nước ASEAN. 34
2.4.1 Ưu điểm chủ yếu. 34
2.4.2 Hạn chế. 35
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế. 36

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN 37
3.1 Phương hướng , mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư trực tiếp của ASEAN vào Việt Nam và của Việt Nam vào các nước ASEAN. 37
3.1.1 Phương hướng , mục tiêu thu hút FDI của ASEAN vào Việt Nam. 37
3.1.2 Phương hướng mục tiêu đẩy mạnh FDI ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. 40
3.2 Quan điểm đẩy mạnh quan hệ hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa Việt Nam và các nước ASEAN. 42
3.3 Giải pháp nhằm thu hút FDI của các nước ASEAN. 44
3.3.1 Giải pháp từ phía Chính phủ. 44
3.3.2 Giải pháp từ phía doanh nghiệp . 53
3.4 Giải pháp nhằm thúc đẩy FDI ra nước ngoài. 54
3.4.1 Về công tác quản lý. 54
3.4.2 Về cung cấp thông tin. 55
3.4.3 Về chính sách ưu đãi ,hỗ trợ của nhà nước. 56
3.4.3.1 Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư . 56
3.4.3.2 Chính sách ưu đãi về thuế. 56
3.4.3.3 Tăng cường các hiệp định thỏa thuận song phương và đa phương. 57


KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


Xem Thêm: Quan hệ hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa Việt Nam và các nước ASEAN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quan hệ hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa Việt Nam và các nước ASEAN sẽ giúp ích cho bạn.