Đề tài: Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM


1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1.1.1. Mở rộng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thị trường trong nước và quốc tế

1.1.2. Mở rộng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài giúp Việt Nam thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội

1.1.3. Mở rộng đầu tư ra nước ngoài góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước

1.2. HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1.2.1. Quá trình xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài

1.2.2. Chủ thể đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1.2.3. Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1.2.4. Thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1.3. CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

1.3.1. Nhân tố đẩy

1.3.2. Nhân tố kéo


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

2.2. QUY MÔ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

2.3. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI PHÂN THEO NGÀNH

2.3.1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài vào ngành công nghiệp và xây dựng

2.3.2. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài vào ngành nông – lâm – ngư nghiệp

2.3.3. Đầu tư ra trực tiếp ra nước ngoài vào ngành dịch vụ

2.4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG TIẾP NHẬN ĐẦU TƯ

2.5. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM

2.6. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

2.6.1. Thành tựu đạt được

2.6.2. Hạn chế trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam

2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1. CÁC QUAN ĐIỂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

3.1.1. Quan điểm 1

3.1.2. Quan điểm 2

3.1.3. Quan điểm 3

3.1.4. Quan điểm 4

3.2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế

3.2.2. Dự báo tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

3.3. KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

3.3.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

3.3.2. Kinh nghiệm của Singapore

3.3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc

3.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

3.4. CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

3.4.1. Các giải pháp từ phía Nhà nước

3.4.2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.