Đề tài: Thực trạng, giải pháp tăng cường thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Việt Nam – Định hướng đến năm 2020


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Kết cấu của chuyên đề


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRƯC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM

1.1.1 Quy mô vốn đầu tư

1.1.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng và lãnh thổ

1.2.3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành

1.2.3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đối tác đầu tư

1.2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM

1.2.1 Những thành tựu

1.2.2. Những hạn chếCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM


2.1 THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NHU CẦU THU HÚT VỐN FDI

2.1.1 Thực trạng ngành công nghiệp Việt Nam

2.1.2 Nhu cầu thu hút vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam

2.2 TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

2.2.1 Quy mô đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Công nghiệp Việt Nam

2.1.2 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp

2.2.3 Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư FDI cho một số ngành công nghiệp chủ yếu

2.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VỐN FDI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

2.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

2.4.1 Những vấn đề tồn tại

2.4.2 Nguyên nhân của những tồn tại


CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN FDI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

3.1 MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

3.1.1 Mục tiêu phát triển công nghiệp

3.1.2 Chiến lược phát triển công nghiệp

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống Luật pháp

3.2.2. Nhóm giải pháp trên lĩnh vực tài chính và dịch vụ

3.2.3. Một số giải pháp khác

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng, giải pháp tăng cường thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, giải pháp tăng cường thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.