Đề tài: Quản lý vốn ODA tại Sở giao dịch III Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ SỞ GIAO DỊCH III CỦA NGÂN HÀNG.


1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

1.1.1 Quá trình ra đời và phát triển:

1.1.1.1 Thời kỳ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957 – 1981).

a. Giai đoạn 1957-1960.

b. Giai đoạn 1960-1965.

c. Giai đoạn 1965-1975.

d. Giai đoạn 1975- 1981

1.1.1.2 Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (1981 – 1990).

1.1.1.3 Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990 – nay)

a. Mười năm thực hiện đường lối đổi mới (1990 - 2000):

b. Giai đoạn hội nhập (2000 đến nay)

1.1.2 Quy mô:

1.1.2.1 Khối kinh doanh:

1.1.2.2 Khối sự nghiệp:

1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ:

1.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý:

1.1.5 Các hoạt động chính:

1.2 Giới thiệu về Sở giao dịch III BIDV.

1.2.1 Quá trình ra đời và phát triển.

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ.

1.2.3 Cơ cấu tổ chức.


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TẠI SGD III BIDV.

2.1 Giới thiệu chung về ODA và thực trạng quản lý vốn ODA tại Việt Nam.

2.1.1 Giới thiệu chung về ODA.

2.1.2 Các quy định chung về quản lý nguồn vốn ODA.

2.1.3 Vấn đề quản lý nguồn vốn ODA.

2.1.3.1 Các cơ quan quản lí Nhà nước về vốnODA.

2.1.3.2 Các đơn vị thực hiện dự án.

2.1.3.3 Cơ chế quản lý tài chính nguồn vốn ODA.

2.2 Thực trạng quản lý nguồn vốn ODA tại SGD III BIDV.

2.2.1 Đàm phán tiếp nhận nguồn vốn và xây dựng cơ chế triển khai nguồn vốn.

2.2.2 Rút vốn và giải ngân nguồn vốn.

2.2.2.1 Đối với các nguồn vốn/dự án phục vụ tài khoản.

2.2.2.2 Đối với các nguồn vốn/dự án cho vay lại.

2.2.3 Thu nợ và trả nợ.

2.2.4 Kiểm tra giám sát các dự án và công tác báo cáo.

2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nguồn vốn ODA tại SGD III BIDV.

2.3.1 Những kết quả đạt được.

2.3.2 Những vấn đề tồn tại.

2.3.3 Nguyên nhân.


CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TẠI SGD III BIDV.

3.1 Những giải pháp đối với SGD III.

3.2 Những kiến nghị đối với Nhà nước.

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Quản lý vốn ODA tại Sở giao dịch III Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn ODA tại Sở giao dịch III Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.