Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam


  ?MỤC LỤC
  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN VỀ VỐN MẠO HIỂM .
  .1
  1.1. Định Nghĩa Về Vốn Mạo Hiểm Và Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm . .1
  1.2 Phân Loại Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm . 2
  1.2.1 Dựa Vào Cách Thức Huy Động Vốn . .2
  1.2.2 Dựa Vào Cơ Cấu Tổ Chức . .3
  1.2.3 Dựa Vào Nguồn Huy Động Vốn . .5
  1.3 Đặc Trưng Của Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm . .6
  1.4 Cơ Chế Hoạt Động Của Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm . 9
  1.4.1 Các Thành Phần Tham Gia . .9
  1.4.2 Sơ Đồ Hoạt Động Của Vốn Mạo Hiểm . .10
  1.4.3 Các Giai Đoạn Của Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm . .10
  1.5 Vai Trò Của Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm . .12
  1.5.1 Đối Với Thị Trường Tài Chính . .12
  1.5.2 Đối Với Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp . .13
  1.5.3 Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế . .13
  1.6 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơ Một Số Nước Và Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt
  Nam . .14
  1.6.1 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơ Mỹ . .15
  1.6.2 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơ Trung Quốc . .17
  1.6.3 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơ Đài Loan . .19
  1.6.4 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơ Nhật Bản . .20
  1.6.5 Một Số Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt Nam . .23
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN MẠO HIỂM VIỆT NAM .
  .26
  2.1 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơ Việt Nam . .26
  2.1.1 Khái Quát Vốn Mạo Hiểm Ở Việt Nam . 26
  2.1.2 Đánh Giá Nguồn Vốn Mạo Hiểm Ơ Việt Nam: . .38
  2.1.3 Những Hạn Chế Đối Với Sự Phát Triển Của Vốn Mạo Hiểm Ơ Việt Nam . .40
  2.2 Nhu Cầu Vốn Mạo Hiểm Ơ Việt Nam . .45
  2.2.1 Sự Phát Triển Và Nhu Cầu Vốn Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam
  45

  2.2.2 Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Sau Khi Việt Nam
  Gia Nhập WTO . .51
  2.2.3 Nhu Cầu Vốn Mạo Hiểm Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ . .53
  CHƯƠNG 3
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN MẠO HIỂM VIỆT
  NAM .
  .60
  3.1 Đánh Giá Mối Tương Quan Giữa Sự Gia Tăng Số Lượng Quỹ Đầu Tư Với Số
  Lượng Doanh Nghiệp Cũng Như Quy Mô TTCK . 60
  3.2 Thành Lập Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm Theo Cơ Cấu Nội Địa . .63
  3.2.1 Sự Cần Thiết Cần Thành Lập Một Quỹ Mạo Hiểm Nội Địa . .63
  3.2.2 Những Nghiên Cứu Tiền Đề . 64
  3.2.3 Mô Hình Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Nội Địa . .65
  3.3 Các Giải Pháp Khác Từ Phía Chính Phủ . .70
  3.3.1 Khuyến Khích Các Tổ Chức Đầu Tư Tham Gia Sâu Hơn Vào Thị Trường Tài
  Chính . 70
  3.3.2 Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực . .71
  3.3.3 Đầu Tư Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Phát Triển . .71
  3.3.4 Phát Triển Bền Vững Thị Trường Chứng Khoán . .72
  3.3.5 Tạo Môi Trường Cho Vốn Mạo Hiểm Hoạt Động . .74
  3.4 Giải Pháp Từ Phía Doanh Nghiệp . 75
  3.4.1 Chủ Động Và Chuyên Nghiệp Trong Cách Tiếp Cận Vốn Mạo Hiểm . 75
  3.4.2 Nâng Cao Năng Lực Của Đội Ngũ Lãnh Đạo . 76
  3.4.3 Xây Dựng Một Khuôn Khổ Quản Trị Doanh Nghiệp Hiện Đại . .77
  3.4.4 Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Doanh Nghiệp Rõ Ràng . .78
  3.4.5 Minh Bạch Tài Chính . .79
  3.4.6 Thiết Lập Dự An Đáp Ưng Yêu Cầu Của Quỹ Đầu Tư . 79
  3.4.7 Một Số Gợi Y Giúp Doanh Nghiệp Tiếp Cận Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm . .81
  3.5 Đề Xuất Mô Hình Kiểm Định Hiệu Quả Của Nguồn Vốn Mạo Hiểm . .84

  Lời mở đầu
  Lý do chọn đề tài

  Trong xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế toàn
  cầu đang diễn ra hiện nay, thì nhu cầu về vốn trở thành một vấn đề thiết yếu đối với
  tất cả các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.
  Ở nước ta, để đáp ứng nhu cầu này, Nhà Nước đã có rất nhiều nổ lực trong việc
  tạo ra các nguồn cung vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế, ví như hoàn thiện hệ thống
  ngân hàng, phát triển thị trường chứng khoán . Tuy nhiên, những qui định về qui mô
  vốn điều lệ, hiệu quả hoạt động kinh doanh, tài sản thế chấp và mức độ rủi ro luôn
  là những rào cản trên con đường tìm vốn để thành lập doanh nghiệp cũng như mở
  rộng qui mô hoạt động. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ, các doanh
  nghiệp có tiềm năng, có lợi nhuận khổng lồ nhưng rủi ro cực lớn Kết quả, nhu cầu
  về nguồn vốn mới cho các doanh nghiệp này ngày càng tăng .
  Nhận thấy được tiềm năng ở một thị trường mới nỗi như Việt Nam, ngay từ
  những năm 1990 các tổ chức nước ngoài đã thâm nhập vào thị trường tài chính nước
  ta. Với qui mô vốn lớn và năng lực quản trị cao, họ đã mạnh dạn thành lập một số quỹ
  đầu tư mạo hiểm. Trên phương diện lý thuyết, có thể nói vốn mạo hiểm là lối thoát
  cho các doanh nghiệp cả về vốn lẫn kinh nghiệm quản lý, do vậy tất yếu các quỹ đầu
  tư mạo hiểm sẽ thành công và phát triển. Song trên thực tế do những nguyên nhân
  khách quan cũng như chủ quan, các quỹ này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho
  nền kinh tế nói chung cũng như cho các doanh nghiệp nói riêng.
  Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
  hoạt động của thị trường vốn mạo hiểm là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Phát triển thị trường vốn mạo
  hiểm Việt Nam

  Mục đích nghiên cứu
  Mục đích của việc nghiên cứu là tôi muốn đưa ra cái nhìn tổng thể về thực
  trạng cung cầu, sự cần thiết và triển vọng phát triển của vốn mạo hiểm ở nước ta
  cũng như những hạn chế đang là rào cản trong việc thu hút nguồn vốn này. Từ đó tìm
  kiếm, thu thập, chọn lọc và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường vốn
  mạo hiểm. Trong đó, tiên quyết đề xuất thành lập, xây dựng mô hình một quỹ đầu tư
  mạo hiểm theo cơ cấu quỹ nội địa bởi những ưu điểm của nó so với quỹ hải ngoại.
  Phạm vi nghiên cứu
  Trong chuyên đề này, tôi tập trung nghiên cứu cung cầu vốn mạo hiểm ở Việt
  Nam. Ngoài ra còn xem xét thực trạng vốn mạo hiểm ở một số nước để có cái nhìn
  khái quát, tương quan so sánh và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
  Kết cấu của chuyên đề
  Ngoài lời mở đầu, kết luận và phụ lục, chuyên đề gồm có 3 phần chính sau:
  Phần 1: Tổng quan về vốn mạo hiểm.
  Phần 2: Thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam-Thực trạng và nhu cầu.
  Phần 3: Các giải pháp để phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam.


  Xem Thêm: Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status